ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ

Δεν είναι λίγοι αυτοί που με την απίστευτη ελαφρότητα του «είναι» τους υποστηρίζουν ότι η ελληνική οικονομία θα πρέπει να πάει σε ένα νέο εθνικό νόμισμα το οποίο στη συνέχεια να υποτιμήσει. Όχι ότι συνήθως κάνουν τον κόπο να δικαιολογήσουν την άποψή τους, αλλά συνήθως προσδοκούν ότι με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η εξωτερική ανταγωνιστικότητα και έτσι η οικονομία θα πάψει να υποφέρει από μια διαρκή πτώση της εγχώριας ζήτησης. Άλλοι απαντούν ότι ένα τέτοιο μονοπάτι θα οδηγούσε σε περεταίρω εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης ή ακόμα και σε χάος, εκμηδενίζοντας τις όποιες θετικές επιδράσεις θα προσέφερε η υποτίμηση. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα στη συζήτηση σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες μιας εξόδου από το ευρώ δεν έχουν αποσαφηνιστεί αρκετά στοιχεία.

Δεν θα αναλύσαμε όλο το θέμα εδώ, το οποίο έχει απίστευτες διαστάσεις. Θα ασχοληθούμε μόνο με ένα από τα θέματα που δημιουργούνται αφού η πλήρης ανάλυση απαιτεί μια ολόκληρη μελέτη. Ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο διαφεύγει από την προσοχή πολλών είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του χρέους, σε αγοραίες τιμές, το οποίο έχει εκδοθεί από τον ελληνικό ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για τη χρηματοδότηση των εγχώριων δραστηριοτήτων, είναι απίθανο να μπορέσει να μετατραπεί στο νέο εθνικό νόμισμα λόγω υφιστάμενων νομικών υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να γίνει πολύ δύσκολη η εξυπηρέτησή τους στον απόηχο της υποτίμησης. Το ίδιο το γεγονός της επανόδου στο εθνικό νόμισμα, συνεπάγεται σημαντικές αναντιστοιχίες στους ισολογισμούς όλων των εμπλεκομένων φορέων στην ελληνική οικονομία: πώς θα μπορούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε ευρώ, όταν θα λαμβάνουν πλέον τα εισοδήματά τους σε ένα υποτιμημένο εθνικό νόμισμα;

Η βιβλιογραφία που ασχολείται με νομισματικές κρίσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες (διότι μόνο σε παρόμοιες χώρες υπάρχουν παρόμοια ζητήματα αλλαγής νομίσματος), υπενθυμίζει ότι η διαδικασία μετατροπής, θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά το δυνατό με τον πληρέστερο τρόπο. Έτσι, για να μπορούν να πληρώνονται οι μισθοί σε δραχμές, θα πρέπει επίσης να μετατρέπονται όλα τα συμβόλαια σε δραχμές. Αλλά πόσο αυτό είναι εφικτό στην Ελλάδα; Σε τι βαθμό θα μπορούσαν τα "ευρώ" που χρησιμοποιούνται από τους Έλληνες πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς να μετατραπούν στο νέο εθνικό νόμισμα; Παρά το γεγονός ότι αντίστοιχα θέματα έχουν συζητηθεί αρκετά στον τύπο, στην πραγματικότητα παραμένουν ασαφή και ποσοτικοποιούνται δύσκολα. Οι περισσότερες αναλύσεις επικεντρώνονται σε νομικά ζητήματα, χωρίς πραγματικά να μπαίνουν σε λεπτομέρειες σχετικά με τα ποσά και τους μηχανισμούς που θα χρησιμοποιηθούν. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να εποπτεύει νομικά μια έξοδο από την Ευρωζώνη. Έτσι λοιπόν, μια έξοδος θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα μεγάλων εσωτερικών δευτερογενών επιπτώσεων από το κράτος και την κεντρική τράπεζα προς τις εγχώριες τράπεζες, αλλά και αντίστροφα.

Με χρήση των στοιχείων χρηματοπιστωτικών λογαριασμών από την Τράπεζα της Ελλάδος, μπορούμε να έχουμε μια ευρεία εικόνα των εγχώριων και ξένων χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων / υποχρεώσεων των διαφόρων ελληνικών θεσμικών τομέων. Τα στοιχεία αυτά δίνουν μια ιδέα για τους τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο από μια έξοδο από το ευρώ, εάν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο εξωτερικό και όλες οι υποχρεώσεις προς ξένους παραμείνουν σε ευρώ, παρά την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Η ελληνική οικονομία είναι ξεκάθαρα ένας οφειλέτης έναντι του υπόλοιπου κόσμου, με την Καθαρή Διεθνή Επενδυτική της Θέση να είναι στα -223 δις ευρώ (-124% του ΑΕΠ) στο τέταρτο τρίμηνο του 2014. Έτσι λοιπόν, μπορεί να υπολογιστεί ότι ένα πιθανό "Grexit" θα μπορούσε να δημιουργήσει την άμεση χρηματοδοτική ανάγκη για επιπλέον (!) 110 με 150 δις ευρώ (Πίνακας 1), σε περίπτωση υποτίμησης του νέου εθνικού νομίσματος κατά 50% με 90%. Μάλιστα, εάν η υποτίμηση έφτανε το 100% θα υπήρχε χρηματοδοτική ανάγκη 220 δις ευρώ (!). Αυτό οφείλεται κυρίως στο εξωτερικό δημόσιο χρέος, που είναι εκφρασμένο σε ευρώ, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν "αναντιστοιχίες", σε συνολικό επίπεδο, για τα νοικοκυριά, τις ασφαλιστικές εταιρείες / συνταξιοδοτικά ταμεία, τις τράπεζες και τις μη χρηματοπιστωτικές εταιρίες. Επειδή προφανώς δε θα είναι διαθέσιμα τα ποσά αυτά (εάν ήταν διαθέσιμα δε θα χρειαζόταν η αλλαγή του νομίσματος), προφανώς οι επιχειρήσεις (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα), η Τράπεζα της Ελλάδος (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών) θα πρέπει να πτωχεύσουν ή να αναδιαρθρωθούν (αναλόγως της σύνθεσης του ενεργητικού και του παθητικού τους) και να ξανανοίξουν με ισολογισμούς σε άλλο νόμισμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση των τραπεζών, πολύ πιθανό θα προκύψουν ανισομερή αποτελέσματα διατήρησης των χρεών και εξαέρωσης των καταθέσεων.

Πίνακας 1. Το κόστος της επιστροφής στη δραχμή (σε δις ευρώ).

Πίνακας 1. Το κόστος της επιστροφής στη δραχμή

Πηγή: Amiel and Hyppolite (2015).

Σημείωση: Στις παρενθέσεις εμφανίζονται τα ποσά ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ για το ΑΕΠ το 2015 (187,877 δις ευρώ).

Το ενδεχόμενο "Grexit" δεν είναι αδύνατο σε βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο επίπεδο. Ωστόσο, οι επιπτώσεις του θα είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες των συνηθισμένων υποτιμήσεων εθνικών νομισμάτων. Ο τραπεζικός πανικός και οι δυσκολίες εφαρμογής ενός νέου νομισματικού συστήματος και συστήματος πληρωμών είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και είναι έτσι αμφιλεγόμενα. Αυτό που φαίνεται να είναι λιγότερο αμφιλεγόμενο είναι ότι ένα "Grexit" θα αρχίσει ούτως ή άλλως με έναν χαοτικό τρόπο. Ένα "Grexit" δε θα λύσει το πρόβλημα του εξωτερικού χρέους της χώρας, αλλά μόνο θα μετατοπίσει το βάρος από το δημόσιο στον ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα και στην κεντρική τράπεζα. Η κυβέρνηση θα είναι τουλάχιστον θεωρητικά θωρακισμένη, αντιμετωπίζοντας μόνο τα αντίποινα των ξένων επενδυτών, υπό την έννοια της σημαντικής αύξησης των επιτοκίων και αποκλεισμού από τις αγορές. Αλλά ο ιδιωτικός χρηματοπιστωτικός τομέας και η κεντρική τράπεζα θα οδηγηθούν σε χρεοκοπία και η ειρωνεία είναι ότι θα στραφούν για βοήθεια προς την κυβέρνηση. Χωρίς τους απαραίτητους πόρους, η κυβέρνηση θα πρέπει να στραφεί προς τους ξένους εταίρους της προκειμένου να εξασφαλίσει κάποια χρηματοδότηση ή τη νομοθέτηση σχετικά με τη μετατροπή των χρεών. Αλλά σε ένα τέτοιο σημείο, η διπλωματική συμφωνία θα είναι πολύ περισσότερο δύσκολη, τόσο τεχνικά όσο και πολιτικά, καθώς, αφού η ελληνική οικονομία θα έχει ήδη πλήξει την ακεραιότητα της Ευρωζώνης, παρόλα αυτά πάλι θα βρίσκεται στην ανάγκη των Ευρωπαίων εταίρων και μάλιστα σε ακόμη δυσκολότερη κατάσταση από τη σημερινή.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όλα αυτά οδηγούν σε «ιδιαίτερες» πολιτικές συνθήκες και πολύ υψηλές απαιτήσεις διοίκησης. Αλλά δεν είναι διαθέσιμο στη χώρα τόσο καλό πολιτικό προσωπικό που να μπορεί να καθοδηγήσει μια τέτοια μεταβολή, υπό ομαλές συνθήκες. Εάν υπήρχε τέτοια απαιτούμενη ποιότητα πολιτικού προσωπικού δε θα φτάναμε και σε αυτό το σημείο.

Πιστεύω το σημείωμα αυτό να έδειξε πόσο αδύνατη τεχνικά είναι αυτή η προοπτική. Ας βρούμε λοιπόν λύση.

Το σημείωμα στηρίζεται στο άρθρο των Amiel D. and Hyppolite P.A. (2015) “A Greek Strategy? Redenomination Issues and their Financial Consequences in Case of a Greek Exit from the Eurozone” που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο “A New Growth Model for the Greek Economy”, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 στην Αθήνα (Αίθουσα Παλαιάς Βουλής). Το επιστημονικό άρθρο θα συμπεριληφθεί σε συλλογικό τόμο υπό την επιμέλεια του Καθ. Π.Ε. Πετράκη, ο οποίος θα εκδοθεί από εκδοτικό οίκο του εξωτερικού (τέλη του 2015).

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 7

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις:

4/9/2019 - Ο Π. Πετράκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος E-Learning του ΕΚΠΑ, μιλάει για το Πρόγραμμα στην εκπομπή Ράδιο City, στο σταθμό Αθήνα 9.84 (audio).

Π. Πετράκης: Δεν υπάρχει ανάγκη για νέα δημοσιονομικά μέτρα (audio) – Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Αναμενόμενα και Μη» με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη - 23 Απριλίου 2018

3.3.2018 / Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλάει για το βιβλίο του ‘’Να το πεις της νύχτας σου’’ στο ραδιοφωνικό σταθμό 9.84, στην εκπομπή “Και γύρω γύρω πόλη” με τον Γιάννη Θεοδόση και τη Φρόσω Ζαγορίτου

26.2.2018 - Ο Παναγιώτης Πετράκης σε α΄ πρόσωπο | diastixo.gr

26.2.2018 – Όλα ξεκινούν με μια δολοφονία. Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη -Μία αστυνομική ιστορία | iefimerida

24.2.2018 – Το μυθιστόρημα του καθηγητή Πετράκη έχει έντονα στοιχεία θρίλερ καθώς καταπιάνεται με τις προσπάθειες για την εξιχνίαση ενός φόνου που συμπορεύονται με όσα σημαντικά ορίζουν τις ζωές των πρωταγωνιστών του: το τυχαίο, τη συντροφικότητα, την ευτυχία, την αβεβαιότητα, την απώλεια | Πρώτο Θέμα

22.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου»: Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | www.cnn.gr

- 22.2.2018 – Ωραίο αστυνομικοπολιτικό βιβλίο και ένα ισχυρό δοκίμιο για την κρίση από τον καθηγητή πανεπιστημίου Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Athens Voice – Στέφανος Τσιτσόπουλος

- 21.2.2018 – Ξαφνιάζει ευχάριστα ο έγκριτος Καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, με την μεταφυσική – αστυνομική ιστορία, την οποία υπογράφει (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Antenna.gr/news

- 20.2.2018 – Στα χρόνια της κρίσης διαδραματίζεται στην Αθήνα μία μεταφυσική – αστυνομική ιστορία. Η εξέλιξή της θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της τυχαιότητας και των ανθρώπινων σχέσεων. (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Protothema.gr

- 20.2.2018 – Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”)| Newsbeast

- 20.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου» – Η πρώτη λογοτεχνική «απόπειρα» του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | Alfavita.gr

- 20.2.2018 – “Να το πεις της νύχτας σου’’, μια μεταφυσική – αστυνομική ιστορία στην Αθήνα της κρίσης Μαρία Αλεξίου | Athens Voice

- 20.2.2018 – Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλά στο φακό του Culturenow.gr για το μυθιστόρημά του, «Να το πεις της Νύχτας σου»

-24/01/2018 | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, για το Eurogroup της Δευτέρας 22/01/18 στον Παύλο Τσίμα και στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ηχητικό απόσπασμα της εκπομπής στις 24/01/2018, 10:00

15/01/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στο τηλεοπτικό δίκτυο της γερμανικής τηλεόρασης ZDF στο πλαίσιο ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις της 15ης Ιαν. 18 με τίτλο “Proteste gegen Sparmaßnahmen”

17/12/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ | Καλημέρα (Γ. Αυτιάς)

13/12/2017 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989

17/07/17 – «Έξοδος στις Αγορές» | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ στο Ραδιόφωνο 24/7

18/06/2017 - "Eurogroup και Τετάρτη Προγραμματική Περίοδος" – Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, στον ΑΘΗΝΑ 9.84 – Εκπομπή: Και γύρω γύρω πόλη με τους Γιάννη Θεοδόση και Φρόσω Ζαγορίτου

01/03/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ | Πρώτη Γραμμή (Β. Λυριτζής – Δ. Οικονόμου)

01/03/2017 - Συνέντευξη στο διαδικτυακό κανάλι του CNN Greece (Τάσος Οικονόμου)

25/02/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon TV (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Φαίη Μαυραγάνη)

16-2-2017 | Συμμετοχή στην εκπομπή Action Θέμα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 με θέμα: Ευρώ ή Δραχμή

13/11/2016 Τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου" Alpha 989

12/11/2016 Εκπομπή "Europe" ΕΡΤ1 

20/10/2016 - Τοποθέτηση στην παρουσίαση βιβλίου "Η Εγκυκλοπέδεια του Μάγκα" του Νίκου Τσακνή

13/7/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1

28/6/2016 - Συμμετοχή στην εκπομπή Χ2 στο κανάλι Action24

24/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

23/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ στην εκπομπή Τώρα

06/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 - STUDIO 3

26/05/2016 - Συνέντευξη στον Α. Λιάρο στο Αιχμή ραδιόφωνο

25/05/2016 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα στο ΣΚΑΙ ραδιόφωνο

24/05/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Focus, ΕΡΤ Τηλεόραση

24/05/2016 - Συνέντευξη στο Γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF

23/05/2016 - Δήλωση στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στο πλαίσιο ρεπορτάζ – αφιερώματος με τίτλο: "Brexit or not"

10/05/2016 -  'Συνέντευξη στην εκπομπή Studio 3 της ΕΡΤ1"

30/04/2016 - 'Αρθρο στην εφημερίδα "RealNews"

28/04/2016 -  'Αρθρο στην εφημερίδα "Ημερησία"

28/04/2016 - Δήλωση στην "Καθημερινή" με θέμα "Νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν σε εξειδικευμένους τομείς των τραπεζών"

07/02/2016 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984

25/01/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό STAR (Μέρος Α, Μέρος Β, Μέρος Γ)

20/01/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή Στούντιο 3 (14:00), ΕΡΤ1

18/12/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

16/12/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (08:45)

18/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

09/11/2015 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM (18:30)

07/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

06/11/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ZDF

03/11/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

29/10/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (09:30)

26/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (13:30)

22/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

13/10/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

06/10/2015 - Συνέντευξη στη Ραδιοφωνική εκπομπή "Η Φωνή της Ελλάδας", ΕΡΤ

06/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

01/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984

09/09/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

07/09/2015 - Συνέντευξη στην Κρατική τηλεόραση Νορβηγίας (15:00)

07/09/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1, (10:15-11:15)

26/08/2015 - Συνέντευξη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 (10:30)

25/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (16:15)

21/08/2015 - Συνέντευξη στο Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

17/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (11:15)

29/07/2015 - Συμμετοχή στην εκπομπή "ΕΡΤ Ενημέρωση" ΕΡΤ1

28/07/2015 - Συνέντευξη στο ARD German Radio (Alfred Schmit)

27/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5

26/07/2015 - Συνέντευξη στην εφημερίδα "Έθνος της Κυριακής"

17/07/2015 - Συνέντευξη στον Andreas Macho (Γερμανός δημοσιογράφος)

16/07/2015 - Συνέντευξη στην Guardian

16/07/2015 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα, Σκαϊ 100,3 (10:30)

15/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Δίκτυο E-24

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Sky News (12:00)

11/07/2015 - Συνέντευξη στhn εφημερίδα Siempre (Μεξικό)

10/07/2015 - Συνέντευξη στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ANT1

10/07/2015 - Συνέντευξη στην RAI ITALIA TV, (16:00)

08/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

07/07/2015 - Συνέντευξη στην Gieselmann, Ζeit Οnline
07/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, MEGA Channel (16:00)

07/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Status Radio 94,2 (09:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στον Edvardas Spokas, Λιθουανική τηλεόραση LRT

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Julien Neny, Ιταλική τηλεόραση ITELE

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Καναδική τηλεόραση, CTV Canada AM (14:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Qilong WANG, China Newsweek

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Alpha TV (21:30)

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Star Channel (20:00)

03/07/2015 - Συνέντευξη στην Chen Zhanjie, Xinhua News Agency (15:30)

03/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (07:45)

02/07/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (22:30)

02/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

02/07/2015 - Συνέντευξη στον κ. Αποστολίδη, Ραδιοφωνικός Σταθμός Status Radio (09:30)

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

30/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

30/062015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

29/06/2015 - Συνέντευξη στον Leandro Colon από Εφημερίδα της Βραζιλίας

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

28/06/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Action 24

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Παραπολιτικά FM

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο BBC

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

25/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (17:45)

24/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Η Ώρα της Ευρώπης", ΕΡΤ1, (22:15)

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο Euronews

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (09:00-10:00)

23/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Αντύπα,  Παραπολιτικά FM 90,1, (21:30)

23/06/2015 - Συνέντευξη στη Γερμανική Κρατική Τηλεόραση ARD (με την κ. Σ. Ζακελίνα)

23/06/2015 - Άρθρο στην εφημερίδα  "Folha de São Paulo" (Βραζιλία)

23/06/2015 - Συνέντευξη στην Εβδομαδιαία Γερμανική Εφημερίδα Die Zeit (με τον κ. Ζαχαράκη)

23/06/2015 - Συνέντευξη στον Τηλεοπτικό Σταθμό Deutsche Welle (15:30)

22/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (11:50)

22/06/2015 - Συνέντευξη στον Eric Moylan, National Irish Radio, (08:40)

21/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Ψάλτη, Real FM 97,8, (08:30)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Europe", ΕΡΤ1, (12:00)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Ραδιοφωνική εκπομπή "Live Breakfast", BBC 5, (08:30)

18/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Ο Κόσμος της ΕΡΤ", ΕΡΤ1, (20:00)

18/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Mega Channel

18/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP (στον κ. Χαδούλη)

18/06/2015 - Συνέντευξη στoν Τηλεοπτικό Σταθμό BBC (στον Κώστα Καλλέργη)

17/06/2015 - Συνέντευξη στo Γερμανικό Τηλεοπτικό Σταθμό ARD

17/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (12:00)

16/06/2015 - Συνέντευξη στη Reporter Γιεσέν Κορίνα, Γερμανική Τηλεόραση ZDF (2ο Κρατικό Κανάλι) (16:00)

15/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (14:50)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (10:30)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (09:45)

01/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (στον Θ. Σιάφακα) (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

28/05/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή "Fairplay" της ΝΕΡΙΤ

28/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 12:30)

27/05/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

27/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

26/05/2015 - Συνέντευξη στην Ιωάννα Μπρατσιάκου για το ειδησεογραφικό site News247.gr

26/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 9,84 FM (10:30)

25/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (08:50)

24/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Action 24 (10:00)

23/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

20/02/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΣΚΑΪ

22/01/2015 - Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM 

26/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Newtimes.RU

22/01/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

22/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Kurier

21/01/2015 - Συνέντευξη στην Ισπανική Τηλεόραση HispanTv

07/01/2015 - Συνέντευξη στην Repórter, revista Exame 

05/01/2015 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action24