Ο ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 2 (17/7/2020)

Όπως είναι γνωστό έχουμε κατασκευάσει τον «Ιχνηλάτη της Ανάκαμψης» με τον οποίο παρακολουθούμε την πορεία της δραστηριότητας της οικονομίας. Δημοσιοποιήθηκε πρώτη φορά με στοιχεία της 3/7/2020 όπου εξηγούμε πώς κατασκευάζεται ο δείκτης.

Σήμερα δημοσιοποιούμε το δεύτερο σημείωμα με στοιχεία μέχρι 17/7/2020.

Ως συμπέρασμα από το σχετικό Διάγραμμα 1 και τα συνακόλουθα διαγράμματα διαπιστώνουμε ότι ναι μεν η Ελλάδα εμφανίζει υψηλότερη δραστηριότητα από την Γερμανία και την Πορτογαλία αλλά η δραστηριότητα στην Ελλάδα παρουσιάζει κάμψη στον ρυθμό μεταβολής της.

Θα παρακολουθήσουμε το φαινόμενο στην συνέχειά του.

Διάγραμμα 1 Ο ιχνηλάτης της ανάκαμψης: Ελλάδα, Γερμανία και Πορτογαλία

Πηγή:   Google Mobility Report, Google Trends, and Our World in Data. Available at: https://www.google.com/covid19/mobility/, https://trends.google.com/trends/?geo=US, and https://ourworldindata.org/

Σημείωμα:       Ο δείκτης αποτελεί άθροισμα των Health Index, Mobility Index και Online Activity Index (βλ. Διάγραμμα 2). Την εβδομάδα βάσης οι τρεις αυτοί δείκτες (τιμή βάσης = 100) διαιρούνται διά του 3 δίνοντας την τιμή 100 για τον «ιχνηλάτη της ανάκαμψης» (για πιο αναλυτικά τι σημαίνει ο κάθε επί μέρους δείκτης βλ. Διάγραμμα 3).

Για τη Γερμανία και την Ελλάδα εβδομάδα βάσης αποτελεί το διάστημα 7/3/2020 – 13/3/2020 (13/3 = 100). Για την Πορτογαλία αποτελεί το 14/3/2020 – 20/3/2020 (20/3/2020 = 100).

Εβδομαδιαία στοιχεία, με περίοδο αναφοράς από 7/3/2020 έως 17/7/2020 (για την Πορτογαλία είναι από 14/3/2020 έως 17/7/2020). Οι ημερομηνίες δείχνουν τα σωρευτικά αποτελέσματα της κάθε εβδομάδας. Έτσι για τις 13/3, η οποία αποτελεί ημερομηνία βάσης, τα στοιχεία αναφέρονται στο διάστημα ημερών από 7/3 έως και 13/3.

 

Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει το δείκτη Economic Sentiment Indicator (ESI) του Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο σκοπός του δείκτη είναι να αποτελεί ένα μέτρο της οικονομικής μεγέθυνσης των χωρών μελών της ΕΕ. Έχει ένα μακροπρόθεσμο μέσο όρο της τάξης του 100. Τιμές πάνω από το 100 σημαίνουν οικονομικό κλίμα πάνω από το μέσο όρο και τιμές κάτω από το 100 το αντίστροφο.

Διάγραμμα 2 Ο δείκτης Economic Sentiment Indicator της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Φαίνεται ο δείκτης ESI να έχει λίγο πιο αργή αντίδραση σε σχέση με τον ιχνηλάτη της ανάπτυξης. Τον Ιούλιο είναι η πρώτη φορά που ο δείκτης ESI παρουσιάζει βελτίωση για την Ελλάδα μετά την εμφάνιση της πανδημίας τους Covid-19, ενώ παρουσίαζε και μια σχετική σταθερότητα από το Μάιο. Αντίστοιχα, στην Πορτογαλία άρχισε να αυξάνεται από το Μάιο και στη Γερμανία από τον Απρίλιο.

Για μια πληρέστερη εικόνα του ιχνηλάτη της ανάπτυξης, στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται για κάθε μία από τις υπό συγκρίσει χώρες τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν τον «ιχνηλάτη της ανάκαμψης». Έτσι μπορεί να αποτυπωθεί ποια η συμβολή των τριών κριτηρίων που θεωρούμε κατάλληλα στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Ακόμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η από κοινού μεταβολή των τριών δεικτών (Health Index, Mobility Index, Online Activity Index) από την οποία μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, καθώς είναι επόμενο πως, σε ένα σημαντικό βαθμό, η υγεία των πολιτών εν μέσω της πανδημίας, η φυσική και διαδικτυακή κινητικότητα αλληλεξαρτώνται και αλληλοεπιδρούν.

Διάγραμμα 3 Ο ιχνηλάτης της ανάκαμψης και συστατικά μέρη: Ελλάδα, Γερμανία και Πορτογαλία

Πηγή:   Google Mobility Report, Google Trends, and Our World in Data. Available at: https://www.google.com/covid19/mobility/, https://trends.google.com/trends/?geo=US, and https://ourworldindata.org/
Σημείωση: Ο δείκτης αποτελεί άθροισμα των Health Index, Mobility Index και Online Activity Index. Την εβδομάδα βάσης οι τρείς αυτοί δείκτες (τιμή βάσης = 100) διαιρούνται δια του 3 δίνοντας τη τιμή 100 για τον Recovery Tracker Index.
Εβδομαδιαία στοιχεία, με περίοδο αναφοράς από 7/3/2020 έως 17/7/2020 (για τη Πορτογαλία είναι από 14/3/2020 έως 17/7/2020). Οι ημερομηνίες δείχνουν τα σωρευτικά αποτελέσματα της κάθε εβδομάδας. Έτσι για τις 13/3, η οποία αποτελεί ημερομηνία βάσης, τα στοιχεία αναφέρονται στο διάστημα 7/3 έως και 13/3.
Η μεθοδολογία βασίζεται στην Oxford Economics (2020), Research Briefing | Latin America, Recovery tracker – premature reopenings are risk to Q3.

 

Ο δείκτης υγείας δείχνει, έχοντας αρνητική σχέση, την εβδομαδιαία αύξηση στα ποσοστά θανάτων από Covid, υπονοώντας πως όσο πιο γρήγορη είναι η αύξηση των συσσωρευμένων θανάτων, τόσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης.

Τα συγκεντρωτικά και ανώνυμα δεδομένα που χρησιμοποιεί η Google σε προϊόντα όπως οι Χάρτες Google μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα κατά τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν την καταπολέμηση του Covid-19. Αυτές οι αναφορές ανθρώπινης κινητικότητας κοινότητας έχουν στόχο να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με το τι έχει αλλάξει ως αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί για την καταπολέμηση του Covid-19. Οι αναφορές παρουσιάζουν τις μετακινήσεις με την πάροδο του χρόνου βάσει γεωγραφικής περιοχής, και σε διαφορετικές κατηγορίες-τοποθεσίες (βλ. παρακάτω).

Κάθε αναφορά κινητικότητας κοινότητας αναλύεται κατά τοποθεσία και εμφανίζει την αλλαγή στην επισκεψιμότητα για τα διάφορα μέρη-κατηγορίες.

Κατηγορίες:

  • Λιανική και ψυχαγωγία: Τάσεις κινητικότητας για μέρη όπως εστιατόρια, καφετέριες, εμπορικά κέντρα, θεματικά πάρκα, μουσεία, βιβλιοθήκες και κινηματογράφοι.
  • Αγορές τροφίμων και φαρμακεία: Τάσεις κινητικότητας για μέρη όπως σουπερμάρκετ, αποθήκες τροφίμων, αγορές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία.
  • Πάρκα: Τάσεις κινητικότητας για μέρη όπως τοπικά πάρκα, εθνικά πάρκα, δημόσιες παραλίες, μαρίνες, πάρκα για σκύλους, πλατείες και δημόσιους κήπους.
  • Δημόσιες συγκοινωνίες: Τάσεις κινητικότητας για μέρη όπως κόμβοι δημόσιας συγκοινωνίας, π.χ. σταθμοί μετρό, σταθμοί λεωφορείων και σιδηροδρομικοί σταθμοί.
  • Χώροι εργασίας: Τάσεις κινητικότητας για χώρους εργασίας.
  • Κατοικίες: Τάσεις κινητικότητας για τόπους κατοικίας.

 

Ο δείκτης διαδικτυακής κινητικότητας υπολογίζει τη διαδικτυακή αναζήτηση των κατοίκων της χώρας που σχετίζεται με δραστηριότητες οι οποίες είναι συνυφασμένες με την προ Covid-19  «κανονική κατάσταση» στη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας στην αντίστοιχη χώρα. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τις μετακινήσεις, την εστίαση, τον τουρισμό, και την αγορά ακινήτων.

Εξετάζοντας τους τρεις δείκτες μεμονωμένα,  η καλύτερη εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα, όπως φαίνεται και παρακάτω, οφείλεται εν πολλοίς στη σαφώς επιτυχέστερη αντιμετώπιση της υγειονομικής απειλής του Covid-19 και τον περιορισμό στην αύξηση των θανάτων, ενώ παράλληλα η χώρα σημειώνει καλύτερη επίδοση τον Ιούνιο και τις πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου και στους δείκτες κινητικότητας, επίδοση που αναμενόμενα έλαβε ώθηση από τη βελτίωση του δείκτη υγείας. 

Διάγραμμα 4 Ο δείκτης υγείας, ανθρώπινης και διαδικτυακής κινητικότητας: Ελλάδα, Γερμανία και Πορτογαλία

 

Πηγή:   Our World in Data. Available at https://ourworldindata.org/

Σημείωση: Για τον δείκτη υγείας, θεωρήσαμε τα εβδομαδιαία ποσοστά αύξησης θανάτου Covid-19 από το Our World in Data, που υπολογίστηκαν ως μια απλή αναλογία μεταξύ της προηγούμενης παρατήρησης:

(Country(i,t) / Country(i,t(0)),

Με αλλαγή βάσης (t=0)  στις 13 Μαρτίου = 100 (Πορτογαλία: 20 Μαρτίου = 100). Στη συνέχεια, αναπτύσσουμε τον δείκτη προς τα εμπρός ως

Index(t) = 100 / (Country(i,t) / Country(i,t(0)).

Με αυτόν τον τρόπο, όσο πιο γρήγορη είναι η αύξηση των συσσωρευμένων θανάτων, τόσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης, ο οποίος κυμαίνεται από 0 έως 100. Για τη Γερμανία και την Ελλάδα εβδομάδα βάσης αποτελεί το διάστημα 7/3/2020 – 13/3/2020 (13/3 = 100). Για την Πορτογαλία αποτελεί το 14/3/2020 – 20/3/2020 (20/3/2020 = 100).

Πηγή:   Google Mobility Report. Available at https://www.google.com/covid19/mobility/

Σημείωση: Ποσοστιαία μεταβολή από την τιμή βάσης. Αυτή προσδιορίζεται ως  η μέση τιμή, για την αντίστοιχη ημέρα της εβδομάδας, κατά την περίοδο 5 εβδομάδων 3 Ιανουαρίου έως 6 Φεβρουαρίου 2020). Ο δείκτης αποτελεί το μέσο όρο στις μεταβολές επισκεψιμότητας σε βασικές κατηγορίες-τοποθεσίες και ύστερα κανονικοποιείται λαμβάνοντας την τιμή 100 για την εβδομάδα βάσης.

Οι μεταβολές για την κάθε κατηγορία αφορούν τον εβδομαδιαίο μέσο όρο αποτελεσμάτων (ημερήσια διαθεσιμότητα αποτελεσμάτων). Έτσι για τις 13/3 τα στοιχεία για την κατηγορία “Λιανική και ψυχαγωγία” αναφέρονται στο μέσο όρο των αποτελεσμάτων στις ημέρες από 7/3 έως και 13/3 κ.ο.κ.

Για τη Γερμανία και την Ελλάδα εβδομάδα βάσης αποτελεί το διάστημα 7/3/2020 – 13/3/2020 (13/3 = 100). Για την Πορτογαλία αποτελεί το 14/3/2020 – 20/3/2020 (20/3/2020 = 100).

 

Πηγή:   Google Trends. Available at https://trends.google.com/trends/?geo=US

Σημείωση: Ο διαδικτυακός δείκτης δραστηριότητας περιλαμβάνει τον αριθμητικό μέσο όρο των αναζητήσεων Google Trends για λέξεις-κλειδιά ("Εστιατόρια", "Ξενοδοχεία", "Αυτοκίνητα" και "Ακίνητα"). Ο εβδομαδιαίος όγκος αναζητήσεων κανονικοποιείται λαμβάνοντας την τιμή 100 στις 13/3 (Πορτογαλία: 20 Μαρτίου = 100). Προχωρούμε στην ανάλυση των δεδομένων σε επίπεδα όπως παρουσιάζονται και συγκεντρώνονται τα τέσσερα επιλεγμένα κριτήρια με έναν αριθμητικό μέσο όρο, υπονοώντας ίσα βάρη σε κάθε ένα. Για τη Γερμανία και την Ελλάδα εβδομάδα βάσης αποτελεί το διάστημα 7/3/2020 – 13/3/2020 (13/3 = 100). Για την Πορτογαλία αποτελεί το 14/3/2020 – 20/3/2020 (20/3/2020 = 100).

 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρατίθεται η ταυτόχρονη εξέλιξη του δείκτη ιχνηλάτησης  (εβδομαδιαία στοιχεία) της ανάκαμψης των οικονομιών και του ΑΕΠ (μηνιαίου, ετήσια μεταβολή) στις τρεις χώρες ανάλυσης, δείχνοντας την κοινή πορεία τους στους μήνες της έξαρσης της πανδημίας.

Διάγραμμα 5 Ο ιχνηλάτης της ανάκαμψης και ετήσια μεταβολή του μηνιαίου GDP: Ελλάδα, Γερμανία και Πορτογαλία

Πηγή: Google Mobility Report, Google Trends, Our World in Data, and Oxford Economics Global Economic Model


Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι ο ιχνηλάτης της ανάπτυξης είχε πάει καλά στην ελληνική οικονομία λόγω της καλής αντιμετώπισης του υγειονομικού ζητήματος. Ο ρυθμός του ιχνηλάτη έπεσε μέσα στον Ιούλιο διότι η υγειονομική κρίση στην Ελλάδα επιστρέφει, άρα εμποδίζει την επανάκαμψη. Σε αυτό πιθανότατα συμβάλει και η κατώτερη της αναμενόμενης εξέλιξη στον τουριστικό τομέα.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 7

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις:

4/9/2019 - Ο Π. Πετράκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος E-Learning του ΕΚΠΑ, μιλάει για το Πρόγραμμα στην εκπομπή Ράδιο City, στο σταθμό Αθήνα 9.84 (audio).

Π. Πετράκης: Δεν υπάρχει ανάγκη για νέα δημοσιονομικά μέτρα (audio) – Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Αναμενόμενα και Μη» με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη - 23 Απριλίου 2018

3.3.2018 / Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλάει για το βιβλίο του ‘’Να το πεις της νύχτας σου’’ στο ραδιοφωνικό σταθμό 9.84, στην εκπομπή “Και γύρω γύρω πόλη” με τον Γιάννη Θεοδόση και τη Φρόσω Ζαγορίτου

26.2.2018 - Ο Παναγιώτης Πετράκης σε α΄ πρόσωπο | diastixo.gr

26.2.2018 – Όλα ξεκινούν με μια δολοφονία. Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη -Μία αστυνομική ιστορία | iefimerida

24.2.2018 – Το μυθιστόρημα του καθηγητή Πετράκη έχει έντονα στοιχεία θρίλερ καθώς καταπιάνεται με τις προσπάθειες για την εξιχνίαση ενός φόνου που συμπορεύονται με όσα σημαντικά ορίζουν τις ζωές των πρωταγωνιστών του: το τυχαίο, τη συντροφικότητα, την ευτυχία, την αβεβαιότητα, την απώλεια | Πρώτο Θέμα

22.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου»: Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | www.cnn.gr

- 22.2.2018 – Ωραίο αστυνομικοπολιτικό βιβλίο και ένα ισχυρό δοκίμιο για την κρίση από τον καθηγητή πανεπιστημίου Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Athens Voice – Στέφανος Τσιτσόπουλος

- 21.2.2018 – Ξαφνιάζει ευχάριστα ο έγκριτος Καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, με την μεταφυσική – αστυνομική ιστορία, την οποία υπογράφει (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Antenna.gr/news

- 20.2.2018 – Στα χρόνια της κρίσης διαδραματίζεται στην Αθήνα μία μεταφυσική – αστυνομική ιστορία. Η εξέλιξή της θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της τυχαιότητας και των ανθρώπινων σχέσεων. (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Protothema.gr

- 20.2.2018 – Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”)| Newsbeast

- 20.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου» – Η πρώτη λογοτεχνική «απόπειρα» του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | Alfavita.gr

- 20.2.2018 – “Να το πεις της νύχτας σου’’, μια μεταφυσική – αστυνομική ιστορία στην Αθήνα της κρίσης Μαρία Αλεξίου | Athens Voice

- 20.2.2018 – Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλά στο φακό του Culturenow.gr για το μυθιστόρημά του, «Να το πεις της Νύχτας σου»

-24/01/2018 | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, για το Eurogroup της Δευτέρας 22/01/18 στον Παύλο Τσίμα και στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ηχητικό απόσπασμα της εκπομπής στις 24/01/2018, 10:00

15/01/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στο τηλεοπτικό δίκτυο της γερμανικής τηλεόρασης ZDF στο πλαίσιο ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις της 15ης Ιαν. 18 με τίτλο “Proteste gegen Sparmaßnahmen”

17/12/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ | Καλημέρα (Γ. Αυτιάς)

13/12/2017 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989

17/07/17 – «Έξοδος στις Αγορές» | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ στο Ραδιόφωνο 24/7

18/06/2017 - "Eurogroup και Τετάρτη Προγραμματική Περίοδος" – Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, στον ΑΘΗΝΑ 9.84 – Εκπομπή: Και γύρω γύρω πόλη με τους Γιάννη Θεοδόση και Φρόσω Ζαγορίτου

01/03/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ | Πρώτη Γραμμή (Β. Λυριτζής – Δ. Οικονόμου)

01/03/2017 - Συνέντευξη στο διαδικτυακό κανάλι του CNN Greece (Τάσος Οικονόμου)

25/02/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon TV (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Φαίη Μαυραγάνη)

16-2-2017 | Συμμετοχή στην εκπομπή Action Θέμα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 με θέμα: Ευρώ ή Δραχμή

13/11/2016 Τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου" Alpha 989

12/11/2016 Εκπομπή "Europe" ΕΡΤ1 

20/10/2016 - Τοποθέτηση στην παρουσίαση βιβλίου "Η Εγκυκλοπέδεια του Μάγκα" του Νίκου Τσακνή

13/7/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1

28/6/2016 - Συμμετοχή στην εκπομπή Χ2 στο κανάλι Action24

24/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

23/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ στην εκπομπή Τώρα

06/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 - STUDIO 3

26/05/2016 - Συνέντευξη στον Α. Λιάρο στο Αιχμή ραδιόφωνο

25/05/2016 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα στο ΣΚΑΙ ραδιόφωνο

24/05/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Focus, ΕΡΤ Τηλεόραση

24/05/2016 - Συνέντευξη στο Γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF

23/05/2016 - Δήλωση στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στο πλαίσιο ρεπορτάζ – αφιερώματος με τίτλο: "Brexit or not"

10/05/2016 -  'Συνέντευξη στην εκπομπή Studio 3 της ΕΡΤ1"

30/04/2016 - 'Αρθρο στην εφημερίδα "RealNews"

28/04/2016 -  'Αρθρο στην εφημερίδα "Ημερησία"

28/04/2016 - Δήλωση στην "Καθημερινή" με θέμα "Νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν σε εξειδικευμένους τομείς των τραπεζών"

07/02/2016 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984

25/01/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό STAR (Μέρος Α, Μέρος Β, Μέρος Γ)

20/01/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή Στούντιο 3 (14:00), ΕΡΤ1

18/12/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

16/12/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (08:45)

18/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

09/11/2015 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM (18:30)

07/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

06/11/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ZDF

03/11/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

29/10/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (09:30)

26/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (13:30)

22/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

13/10/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

06/10/2015 - Συνέντευξη στη Ραδιοφωνική εκπομπή "Η Φωνή της Ελλάδας", ΕΡΤ

06/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

01/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984

09/09/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

07/09/2015 - Συνέντευξη στην Κρατική τηλεόραση Νορβηγίας (15:00)

07/09/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1, (10:15-11:15)

26/08/2015 - Συνέντευξη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 (10:30)

25/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (16:15)

21/08/2015 - Συνέντευξη στο Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

17/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (11:15)

29/07/2015 - Συμμετοχή στην εκπομπή "ΕΡΤ Ενημέρωση" ΕΡΤ1

28/07/2015 - Συνέντευξη στο ARD German Radio (Alfred Schmit)

27/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5

26/07/2015 - Συνέντευξη στην εφημερίδα "Έθνος της Κυριακής"

17/07/2015 - Συνέντευξη στον Andreas Macho (Γερμανός δημοσιογράφος)

16/07/2015 - Συνέντευξη στην Guardian

16/07/2015 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα, Σκαϊ 100,3 (10:30)

15/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Δίκτυο E-24

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Sky News (12:00)

11/07/2015 - Συνέντευξη στhn εφημερίδα Siempre (Μεξικό)

10/07/2015 - Συνέντευξη στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ANT1

10/07/2015 - Συνέντευξη στην RAI ITALIA TV, (16:00)

08/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

07/07/2015 - Συνέντευξη στην Gieselmann, Ζeit Οnline
07/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, MEGA Channel (16:00)

07/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Status Radio 94,2 (09:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στον Edvardas Spokas, Λιθουανική τηλεόραση LRT

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Julien Neny, Ιταλική τηλεόραση ITELE

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Καναδική τηλεόραση, CTV Canada AM (14:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Qilong WANG, China Newsweek

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Alpha TV (21:30)

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Star Channel (20:00)

03/07/2015 - Συνέντευξη στην Chen Zhanjie, Xinhua News Agency (15:30)

03/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (07:45)

02/07/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (22:30)

02/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

02/07/2015 - Συνέντευξη στον κ. Αποστολίδη, Ραδιοφωνικός Σταθμός Status Radio (09:30)

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

30/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

30/062015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

29/06/2015 - Συνέντευξη στον Leandro Colon από Εφημερίδα της Βραζιλίας

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

28/06/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Action 24

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Παραπολιτικά FM

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο BBC

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

25/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (17:45)

24/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Η Ώρα της Ευρώπης", ΕΡΤ1, (22:15)

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο Euronews

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (09:00-10:00)

23/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Αντύπα,  Παραπολιτικά FM 90,1, (21:30)

23/06/2015 - Συνέντευξη στη Γερμανική Κρατική Τηλεόραση ARD (με την κ. Σ. Ζακελίνα)

23/06/2015 - Άρθρο στην εφημερίδα  "Folha de São Paulo" (Βραζιλία)

23/06/2015 - Συνέντευξη στην Εβδομαδιαία Γερμανική Εφημερίδα Die Zeit (με τον κ. Ζαχαράκη)

23/06/2015 - Συνέντευξη στον Τηλεοπτικό Σταθμό Deutsche Welle (15:30)

22/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (11:50)

22/06/2015 - Συνέντευξη στον Eric Moylan, National Irish Radio, (08:40)

21/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Ψάλτη, Real FM 97,8, (08:30)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Europe", ΕΡΤ1, (12:00)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Ραδιοφωνική εκπομπή "Live Breakfast", BBC 5, (08:30)

18/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Ο Κόσμος της ΕΡΤ", ΕΡΤ1, (20:00)

18/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Mega Channel

18/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP (στον κ. Χαδούλη)

18/06/2015 - Συνέντευξη στoν Τηλεοπτικό Σταθμό BBC (στον Κώστα Καλλέργη)

17/06/2015 - Συνέντευξη στo Γερμανικό Τηλεοπτικό Σταθμό ARD

17/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (12:00)

16/06/2015 - Συνέντευξη στη Reporter Γιεσέν Κορίνα, Γερμανική Τηλεόραση ZDF (2ο Κρατικό Κανάλι) (16:00)

15/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (14:50)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (10:30)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (09:45)

01/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (στον Θ. Σιάφακα) (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

28/05/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή "Fairplay" της ΝΕΡΙΤ

28/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 12:30)

27/05/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

27/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

26/05/2015 - Συνέντευξη στην Ιωάννα Μπρατσιάκου για το ειδησεογραφικό site News247.gr

26/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 9,84 FM (10:30)

25/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (08:50)

24/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Action 24 (10:00)

23/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

20/02/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΣΚΑΪ

22/01/2015 - Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM 

26/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Newtimes.RU

22/01/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

22/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Kurier

21/01/2015 - Συνέντευξη στην Ισπανική Τηλεόραση HispanTv

07/01/2015 - Συνέντευξη στην Repórter, revista Exame 

05/01/2015 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action24

Συνεντεύξεις: