ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 – ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Όταν συζητούνται οι οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19 φαίνεται να μην γίνεται αμέσως κατανοητή η σημασία των σχετικών προβλέψεων στις επιμέρους οικονομίες και ειδικότερα στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Έτσι όμως γεννιούνται τερατογενέσεις, στην περίπτωση μας αρνητικών προσδοκιών που βρίσκονται μακριά από τον ορθολογισμό. Ας θυμηθούμε την θετική τερατογέννηση του 2020 με την «φούσκα» τεχνολογίας!
 
Το αντικείμενο της σύγχυσης αφορά κυρίως το βάθος των υποθέσεων που χρησιμοποιούνται για τις προβλέψεις αυτές. Στο μυαλό των απλών ανθρώπων αλλά και των μη ειδικών οι υποθέσεις αυτές μπερδεύονται με τις τρέχουσες εξελίξεις υγειονομικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα κάθε αρνητικό νέο (αύξηση κρουσμάτων και θανάτων) να ερμηνεύεται ως άρνηση των υποθέσεων που χρησιμοποιούν οι προβλέψεις.
 
Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι εμείς, αλλά και παγκοσμίως, χρησιμοποιούμε ένα βασικό σενάριο το οποίο καλύπτει την παρούσα περίοδο υγειονομικής χειροτέρευσης η οποία επεκτείνεται και στους επόμενους δύο μήνες περίπου. Αυτό περιλαμβάνει παγκοσμίως μέχρι 1.000.000 νέες περιπτώσεις νέων μολύνσεων (είμαστε περίπου στις 120.000 περιπτώσεις τώρα) και έχει σοβαρή βραχυχρόνια όμως υφεσιακή οικονομική επίπτωση με μεσοπρόθεσμη προοπτική ανάκαμψης. Του δίνουμε περίπου 55% πιθανότητα να επικρατήσει. Βασική υπόθεση είναι ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί θα αντιδράσουν με κατάλληλους τρόπους όπως αυτούς που διδαχθήκαμε από την κρίση του 2008. 
 
Προφανώς υπάρχουν αρκετά χειρότερα υγειονομικά σενάρια που ακολουθούνται από αντίστοιχα χειρότερα οικονομικά σενάρια τα οποία όμως έχουν μικρότερες πιθανότητες υλοποίησης. Εδώ επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο κεντρικό σενάριο που έχει, όταν γράφεται το άρθρο τις περισσότερες πιθανότητες πραγματοποίησης.
 
Στην προσπάθειά μας να φωτίσουμε το ζήτημα σκεφτήκαμε να προσεγγίσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19 συγκρίνοντας τις επιπτώσεις του στην Ιταλία σε σύγκριση με την Ελλάδα. Οι υπολογισμοί μας πάντως έγιναν πριν την εφαρμογή των σκληρών μέτρων διακοπής της οικονομικής δραστηριότητας στην Ιταλία στις 10 Μαρτίου και την κήρυξη της πανδημίας από τον ΠΟΥ.
Η Ιταλία είναι μία οικονομία που έχει κτυπηθεί υγειονομικά πολύ περισσότερα από την Ελλάδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το βασικό σενάριο έχει αναλογικά χειρότερα αποτελέσματα από ότι στην ελληνική οικονομία. 
 
Τις εκτιμήσεις μας τις κάνουμε με βάση το μοντέλο της Oxford Economics με την οποία το ΕΚΠΑ συνεργάζεται εδώ και χρόνια. Το μοντέλο ανανεώνει τις εκτιμήσεις του κάθε μήνα.
 
Οι τωρινές εκτιμήσεις λοιπόν του Μαρτίου έχουν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020 φέροντας τα σημάδια της κρίσης. Έτσι μπορούμε να έχουμε μία εικόνα της χειροτέρευσης των συνθηκών. Στην συνέχεια μπορούμε να συγκρίνουμε σε ποσοστιαία βάση τις μεταβολές που προκαλούνται στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ιταλία για να αποκτήσουμε μία συγκριτική εικόνα της πραγματικής έκτασης των οικονομικών επιπτώσεων στις δύο χώρες υπό τις συνθήκες του βασικού σεναρίου.
 
Πιο συγκεκριμένα, στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η σοβαρή καθίζηση της ιταλικής οικονομίας λόγω του κορονοϊού. Ενώ στις εκτιμήσεις του Ιανουαρίου προβλεπόταν η Ιταλική οικονομία να μεγεθύνεται κατά τη διάρκεια όλων των τριμήνων του 2020, οι νέες εκτιμήσεις του Μαρτίου 2020 παρουσιάζουν την εμφάνιση σημαντικής ύφεσης για την Ιταλική οικονομία η οποία διαρκεί όλο το χρόνο. Το 2021 αναμένεται να ανακάμψει.
 
Διάγραμμα 1. Οι μεταβολή των εκτιμήσεων του ΑΕΠ για την Ιταλία (τριμηνιαία στοιχεία 2019-2021)
 
Πηγή: Oxford Economics - Global Economic Model.
 
Πιο συγκεκριμένα, για το πρώτο τρίμηνο του 2020 (με βάση τα στοιχεία του Μαρτίου 2020) προβλέπεται ύφεση -0,61% (αντί για μεγέθυνση 0,26% με βάση τα στοιχεία του Ιανουαρίου), για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ύφεση 0,78% (αντί για μεγέθυνση 0,28%) για το τρίτο τρίμηνο ύφεση 0,59% (αντί για μεγέθυνση 0,31%) και για το τέταρτο τρίμηνο ύφεση 0,59% (αντί για μεγέθυνση 0,32%). Εν τέλει για όλο τον χρόνο προβλέπεται ύφεση -0,5% αντί +0,3% που προβλεπόταν τον Ιανουάριο του 2020.
 
Το αντίστοιχο Διάγραμμα για την εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα ανά τρίμηνο παρουσιάζεται παρακάτω (Διάγραμμα 2).
 
Διάγραμμα 2. Οι μεταβολή των εκτιμήσεων του ΑΕΠ για την Ελλάδα (τριμηνιαία στοιχεία 2019-2021)
 
 
Πηγή: Oxford Economics - Global Economic Model.
 
Για την ελληνική οικονομία οι αρνητικές επιδράσεις, στο σενάριο που ακολουθούμε, είναι σαφώς μικρότερες και αφορούν κυρίως το δεύτερο έως και το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Πιο συγκεκριμένα, για το πρώτο τρίμηνο του 2020 -με βάση τα στοιχεία του Μαρτίου 2020- προβλέπεται μεγέθυνση 2,51% (αντί για 2,54 % με βάση τα στοιχεία του Ιανουαρίου), για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 μεγέθυνση 1,82% (αντί για μεγέθυνση 1,95%) για το τρίτο τρίμηνο μεγέθυνση 1,95% (αντί για μεγέθυνση 2,09%) και για το τέταρτο τρίμηνο μεγέθυνση 2,36% (αντί για μεγέθυνση 2,46%). Εντέλει για όλον το χρόνο προβλέπεται αύξηση 2,16% αντί 2,26% που προβλεπόταν το Ιανουάριο του 2020.
 
Η σύγκριση της επίδραση του κορονοϊού COVID-19 στις δύο οικονομίες κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο του 2020 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3. 
 
Διάγραμμα 3. Ποσοστιαία μεταβολή των εκτιμήσεων του Μαρτίου σε σχέση με το Ιανουαρίου, για το έτος 2020 (Ιταλία vs Ελλάδα)
 
 
Πηγή: Oxford Economics - Global Economic Model.
 
Σε όλες τις μεταβλητές που περιλαμβάνονται στο Διάγραμμα 3 οι επιδράσεις για την Ιταλική οικονομία είναι πολύ χειρότερες απεικονίζοντας την χειρότερη υγειονομική κρίση. Για την ακρίβεια, για το σύνολο του 2020 η Ιταλική οικονομία αναμένεται με βάση τις εκτιμήσεις του Μαρτίου 2020 να έχει ΑΕΠ χαμηλότερο κατά 0,8% σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του Ιανουαρίου του 2020, ενώ το αντίστοιχη μείωση για την Ελλάδα είναι της τάξης του 0,1%. Όσον αφορά στην ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται χαμηλότερη κατά 0,5% στην Ιταλία και κατά 0,02% στην Ελλάδα, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές προιόντων και αγαθών μειωμένες κατά 1% και κατά 0,7% για την Ιταλία και κατά 0,1% έκαστο για την Ελλάδα, η εγχώρια ζήτηση μειωμένη κατά 0,7% για την Ιταλία και κατά 0,1% για την Ελλάδα και η απασχόληση κατά 0,1% για την Ιταλία ενώ για την Ελλάδα αναμένεται υψηλότερη κατά 0,2%.
 
Το μεγάλο ερωτηματικό που θα καλούμεθα να απαντήσουμε κάθε φορά είναι εάν βρισκόμαστε εντός ή εκτός του βασικού σεναρίου. Μέχρι στιγμής βρισκόμαστε εντός. Τονίζουμε πάντως ότι κάθε ημέρα που περνάει τα δεδομένα μεταβάλλονται και γι’ αυτό πρέπει να παρακολουθούμε τις εκτιμήσεις σε μηνιαία βάση καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη.
 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 7

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις:

4/9/2019 - Ο Π. Πετράκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος E-Learning του ΕΚΠΑ, μιλάει για το Πρόγραμμα στην εκπομπή Ράδιο City, στο σταθμό Αθήνα 9.84 (audio).

Π. Πετράκης: Δεν υπάρχει ανάγκη για νέα δημοσιονομικά μέτρα (audio) – Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Αναμενόμενα και Μη» με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη - 23 Απριλίου 2018

3.3.2018 / Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλάει για το βιβλίο του ‘’Να το πεις της νύχτας σου’’ στο ραδιοφωνικό σταθμό 9.84, στην εκπομπή “Και γύρω γύρω πόλη” με τον Γιάννη Θεοδόση και τη Φρόσω Ζαγορίτου

26.2.2018 - Ο Παναγιώτης Πετράκης σε α΄ πρόσωπο | diastixo.gr

26.2.2018 – Όλα ξεκινούν με μια δολοφονία. Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη -Μία αστυνομική ιστορία | iefimerida

24.2.2018 – Το μυθιστόρημα του καθηγητή Πετράκη έχει έντονα στοιχεία θρίλερ καθώς καταπιάνεται με τις προσπάθειες για την εξιχνίαση ενός φόνου που συμπορεύονται με όσα σημαντικά ορίζουν τις ζωές των πρωταγωνιστών του: το τυχαίο, τη συντροφικότητα, την ευτυχία, την αβεβαιότητα, την απώλεια | Πρώτο Θέμα

22.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου»: Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | www.cnn.gr

- 22.2.2018 – Ωραίο αστυνομικοπολιτικό βιβλίο και ένα ισχυρό δοκίμιο για την κρίση από τον καθηγητή πανεπιστημίου Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Athens Voice – Στέφανος Τσιτσόπουλος

- 21.2.2018 – Ξαφνιάζει ευχάριστα ο έγκριτος Καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, με την μεταφυσική – αστυνομική ιστορία, την οποία υπογράφει (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Antenna.gr/news

- 20.2.2018 – Στα χρόνια της κρίσης διαδραματίζεται στην Αθήνα μία μεταφυσική – αστυνομική ιστορία. Η εξέλιξή της θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της τυχαιότητας και των ανθρώπινων σχέσεων. (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Protothema.gr

- 20.2.2018 – Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”)| Newsbeast

- 20.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου» – Η πρώτη λογοτεχνική «απόπειρα» του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | Alfavita.gr

- 20.2.2018 – “Να το πεις της νύχτας σου’’, μια μεταφυσική – αστυνομική ιστορία στην Αθήνα της κρίσης Μαρία Αλεξίου | Athens Voice

- 20.2.2018 – Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλά στο φακό του Culturenow.gr για το μυθιστόρημά του, «Να το πεις της Νύχτας σου»

-24/01/2018 | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, για το Eurogroup της Δευτέρας 22/01/18 στον Παύλο Τσίμα και στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ηχητικό απόσπασμα της εκπομπής στις 24/01/2018, 10:00

15/01/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στο τηλεοπτικό δίκτυο της γερμανικής τηλεόρασης ZDF στο πλαίσιο ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις της 15ης Ιαν. 18 με τίτλο “Proteste gegen Sparmaßnahmen”

17/12/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ | Καλημέρα (Γ. Αυτιάς)

13/12/2017 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989

17/07/17 – «Έξοδος στις Αγορές» | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ στο Ραδιόφωνο 24/7

18/06/2017 - "Eurogroup και Τετάρτη Προγραμματική Περίοδος" – Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, στον ΑΘΗΝΑ 9.84 – Εκπομπή: Και γύρω γύρω πόλη με τους Γιάννη Θεοδόση και Φρόσω Ζαγορίτου

01/03/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ | Πρώτη Γραμμή (Β. Λυριτζής – Δ. Οικονόμου)

01/03/2017 - Συνέντευξη στο διαδικτυακό κανάλι του CNN Greece (Τάσος Οικονόμου)

25/02/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon TV (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Φαίη Μαυραγάνη)

16-2-2017 | Συμμετοχή στην εκπομπή Action Θέμα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 με θέμα: Ευρώ ή Δραχμή

13/11/2016 Τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου" Alpha 989

12/11/2016 Εκπομπή "Europe" ΕΡΤ1 

20/10/2016 - Τοποθέτηση στην παρουσίαση βιβλίου "Η Εγκυκλοπέδεια του Μάγκα" του Νίκου Τσακνή

13/7/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1

28/6/2016 - Συμμετοχή στην εκπομπή Χ2 στο κανάλι Action24

24/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

23/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ στην εκπομπή Τώρα

06/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 - STUDIO 3

26/05/2016 - Συνέντευξη στον Α. Λιάρο στο Αιχμή ραδιόφωνο

25/05/2016 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα στο ΣΚΑΙ ραδιόφωνο

24/05/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Focus, ΕΡΤ Τηλεόραση

24/05/2016 - Συνέντευξη στο Γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF

23/05/2016 - Δήλωση στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στο πλαίσιο ρεπορτάζ – αφιερώματος με τίτλο: "Brexit or not"

10/05/2016 -  'Συνέντευξη στην εκπομπή Studio 3 της ΕΡΤ1"

30/04/2016 - 'Αρθρο στην εφημερίδα "RealNews"

28/04/2016 -  'Αρθρο στην εφημερίδα "Ημερησία"

28/04/2016 - Δήλωση στην "Καθημερινή" με θέμα "Νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν σε εξειδικευμένους τομείς των τραπεζών"

07/02/2016 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984

25/01/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό STAR (Μέρος Α, Μέρος Β, Μέρος Γ)

20/01/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή Στούντιο 3 (14:00), ΕΡΤ1

18/12/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

16/12/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (08:45)

18/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

09/11/2015 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM (18:30)

07/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

06/11/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ZDF

03/11/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

29/10/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (09:30)

26/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (13:30)

22/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

13/10/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

06/10/2015 - Συνέντευξη στη Ραδιοφωνική εκπομπή "Η Φωνή της Ελλάδας", ΕΡΤ

06/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

01/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984

09/09/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

07/09/2015 - Συνέντευξη στην Κρατική τηλεόραση Νορβηγίας (15:00)

07/09/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1, (10:15-11:15)

26/08/2015 - Συνέντευξη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 (10:30)

25/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (16:15)

21/08/2015 - Συνέντευξη στο Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

17/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (11:15)

29/07/2015 - Συμμετοχή στην εκπομπή "ΕΡΤ Ενημέρωση" ΕΡΤ1

28/07/2015 - Συνέντευξη στο ARD German Radio (Alfred Schmit)

27/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5

26/07/2015 - Συνέντευξη στην εφημερίδα "Έθνος της Κυριακής"

17/07/2015 - Συνέντευξη στον Andreas Macho (Γερμανός δημοσιογράφος)

16/07/2015 - Συνέντευξη στην Guardian

16/07/2015 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα, Σκαϊ 100,3 (10:30)

15/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Δίκτυο E-24

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Sky News (12:00)

11/07/2015 - Συνέντευξη στhn εφημερίδα Siempre (Μεξικό)

10/07/2015 - Συνέντευξη στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ANT1

10/07/2015 - Συνέντευξη στην RAI ITALIA TV, (16:00)

08/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

07/07/2015 - Συνέντευξη στην Gieselmann, Ζeit Οnline
07/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, MEGA Channel (16:00)

07/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Status Radio 94,2 (09:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στον Edvardas Spokas, Λιθουανική τηλεόραση LRT

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Julien Neny, Ιταλική τηλεόραση ITELE

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Καναδική τηλεόραση, CTV Canada AM (14:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Qilong WANG, China Newsweek

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Alpha TV (21:30)

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Star Channel (20:00)

03/07/2015 - Συνέντευξη στην Chen Zhanjie, Xinhua News Agency (15:30)

03/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (07:45)

02/07/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (22:30)

02/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

02/07/2015 - Συνέντευξη στον κ. Αποστολίδη, Ραδιοφωνικός Σταθμός Status Radio (09:30)

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

30/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

30/062015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

29/06/2015 - Συνέντευξη στον Leandro Colon από Εφημερίδα της Βραζιλίας

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

28/06/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Action 24

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Παραπολιτικά FM

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο BBC

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

25/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (17:45)

24/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Η Ώρα της Ευρώπης", ΕΡΤ1, (22:15)

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο Euronews

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (09:00-10:00)

23/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Αντύπα,  Παραπολιτικά FM 90,1, (21:30)

23/06/2015 - Συνέντευξη στη Γερμανική Κρατική Τηλεόραση ARD (με την κ. Σ. Ζακελίνα)

23/06/2015 - Άρθρο στην εφημερίδα  "Folha de São Paulo" (Βραζιλία)

23/06/2015 - Συνέντευξη στην Εβδομαδιαία Γερμανική Εφημερίδα Die Zeit (με τον κ. Ζαχαράκη)

23/06/2015 - Συνέντευξη στον Τηλεοπτικό Σταθμό Deutsche Welle (15:30)

22/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (11:50)

22/06/2015 - Συνέντευξη στον Eric Moylan, National Irish Radio, (08:40)

21/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Ψάλτη, Real FM 97,8, (08:30)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Europe", ΕΡΤ1, (12:00)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Ραδιοφωνική εκπομπή "Live Breakfast", BBC 5, (08:30)

18/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Ο Κόσμος της ΕΡΤ", ΕΡΤ1, (20:00)

18/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Mega Channel

18/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP (στον κ. Χαδούλη)

18/06/2015 - Συνέντευξη στoν Τηλεοπτικό Σταθμό BBC (στον Κώστα Καλλέργη)

17/06/2015 - Συνέντευξη στo Γερμανικό Τηλεοπτικό Σταθμό ARD

17/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (12:00)

16/06/2015 - Συνέντευξη στη Reporter Γιεσέν Κορίνα, Γερμανική Τηλεόραση ZDF (2ο Κρατικό Κανάλι) (16:00)

15/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (14:50)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (10:30)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (09:45)

01/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (στον Θ. Σιάφακα) (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

28/05/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή "Fairplay" της ΝΕΡΙΤ

28/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 12:30)

27/05/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

27/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

26/05/2015 - Συνέντευξη στην Ιωάννα Μπρατσιάκου για το ειδησεογραφικό site News247.gr

26/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 9,84 FM (10:30)

25/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (08:50)

24/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Action 24 (10:00)

23/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

20/02/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΣΚΑΪ

22/01/2015 - Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM 

26/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Newtimes.RU

22/01/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

22/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Kurier

21/01/2015 - Συνέντευξη στην Ισπανική Τηλεόραση HispanTv

07/01/2015 - Συνέντευξη στην Repórter, revista Exame 

05/01/2015 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action24