6ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) επέλεξε να εστιάσει τη θεματολογία του 6ου ετήσιου συνεδρίου σε ζητήματα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, και του ρόλου της αξιολόγησης στο πλαίσιο προσεγγίσεων στρατηγικής διερεύνησης προοπτικών (strategic foresight).

Η κλιματική αλλαγή, ο επιταχυνόμενος τεχνολογικός και ψηφιακός μετασχηματισμός, τα παγκόσμια δίκτυα, και άλλες παγκόσμιες τάσεις, θα σηματοδοτήσουν βαθιές αλλαγές οι οποίες θα διαμορφώσουν το μέλλον των κοινωνιών μας στις επόμενες δεκαετίες. Αυτές οι αποκαλούμενες μεγατάσεις, και η σημασία που τους αποδίδεται από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς, ενισχύουν τον προβληματισμό της κοινότητας των αξιολογητών σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία όλων των κατάλληλων δεδομένων για την ανάπτυξη προορατικών αξιολογήσεων και την τροφοδότηση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής με αντικειμενικά ευρήματα. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, και λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα ανάπτυξης των μετασχηματιστικών τάσεων, η αξιολόγηση οφείλει να προσαρμόσει τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί για την εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων και την εκ των υστέρων αξιολόγηση, και να εντάξει νέες προσεγγίσεις στη θεωρία της αλλαγής, εξετάζοντας τις μεθόδους και τα εργαλεία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, και ενσωματώνοντάς τα στις αξιολογήσεις.

Ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός, εφαρμόζοντας μεθόδους προοπτικής διερεύνησης (foresight), επεξεργάζεται εναλλακτικά σενάρια για το μέλλον, με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία για την αντιμετώπιση προκλήσεων, κινδύνων ή ευκαιριών. Με έμφαση στην προσαρμοστικότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλει στη χάραξη πολιτικών και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε διάφορους τομείς που ενισχύουν την ανθεκτικότητα.

Η αξιολόγηση υιοθετεί με τη σειρά της μια πιο σύνθετη και μακροπρόθεσμη προοπτική για την ανάλυση πολλαπλών κρίσεων και προκλήσεων, επαναξετάζοντας τα κριτήρια αξιολόγησης, τα εργαλεία και τις μεθόδους που διαθέτει, και επενδύοντας σε ολιστικές και καινοτόμους προσεγγίσεις για την θεωρία της αλλαγής.

Στόχος του 6ου ετήσιου συνεδρίου της ΕΕΑ είναι η προώθηση του δημοσίου διαλόγου για την ενσωμάτωση των μεθόδων και διαδικασιών του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού στην ανάλυση και αξιολόγηση πολιτικών, σε ένα σύνθετο περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων και προκλήσεων, όπου το κέντρο βάρους της αξιολόγησης έχει ήδη μετατοπιστεί από τη μελέτη αναμενόμενων ή προβλέψιμων επιπτώσεων, στην ανάλυση πολλαπλών σεναρίων για το μέλλον, και την ανάπτυξη σπονδυλωτών και ευέλικτων μοντέλων της θεωρίας της αλλαγής.

Η συμμετοχή στο 6ο ετήσιο συνέδριο της ΕΕΑ είναι δωρεάν και υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά.

Επίσης, στο πλαίσιο του 6ου ετήσιου συνεδρίου, η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού:

Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση: 5ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης

Οι διακρίσεις θα απονεμηθούν σε επιλεγμένες εργασίες αξιολόγησης, οι οποίες αναδείχθηκαν μέσω του διαγωνισμού, στις ακόλουθες κατηγορίες:

1η Κατηγορία: «Νέος Αξιολογητής / Young Emerging Evaluator 2023»

2η Κατηγορία: «Καλύτερα Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Αξιολόγησης»

3η Κατηγορία: «Βέλτιστη Αξιοποήση Προτεινόμενων Συμπερασμάτων Αξιολόγησης»

Η ΕΕΑ ενθαρρύνει όλους τους αποδέκτες των διακρίσεων, καθώς και τους θέτοντες υποψηφιότητα, να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην προώθηση της αριστείας στην αξιολόγηση. Οι παραλήπτες των διακρίσεων θα κληθούν να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους οι γνώσεις και η εμπειρία τους μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλους τομείς ή από άλλους φορείς.