Το Νέο Βιβλίο του Ομ. Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών Π. Ε. Πετράκη

Μόλις εκδόθηκε το νέο βιβλίο του Ομ. Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών Παναγιώτη Ε. Πετράκη από τον εκδοτικό οίκο Palgrave McMillan (eBook ISBN 978-3-031-31335-6) με τίτλο «Interconnections in the Greek Economy. Between Macro- and Microeconomics».

Οι οικονομικές διασυνδέσεις και τα δίκτυα βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής ανάλυσης, καθώς παρέχουν έναν τρόπο κατανόησης και επεξήγησης των οικονομικών, θεσμικών, εθνικών και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και σχέσεων. Παραδοσιακά, τα οικονομικά των δικτύων και οι διασυνδέσεις έχουν μελετηθεί σε μικροοικονομικό επίπεδο μέσω της θεωρίας παιγνίων. Πηγαίνοντας ένα βήμα πιο μπροστά, ο στόχος του βιβλίου είναι να συνδυάσει με τον βέλτιστο τρόπο τα επιστημονικά υποπεδία της μικροοικονομικής και της μακροοικονομικής αναφορικά με τις διασυνδέσεις και τα δίκτυα. Η ανάλυση επικεντρώνεται στην ποιότητα των διασυνδέσεων στην ελληνική οικονομία, η οποία είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες και χαρακτηρίζεται από χαμηλό δυναμισμό. Ως εκ τούτου, στον παρόν βιβλίο, σε μικροοικονομικό επίπεδο, μελετώνται οι διασυνδέσεις των ελληνικών εταιρειών, οι σχέσεις ιδιοκτησίας και οι σχέσεις επιρροής σε διοικητικά συμβούλια. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, δίνεται έμφαση στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων και κλάδων παραγωγής της ελληνικής οικονομίας.

Η ελληνική οικονομία γίνεται αντιληπτή ως μια σύνθετη θεσμική διαδικασία, που βασίζεται στην ποιότητα των διασυνδέσεων μεταξύ διαφορετικών τομέων και βιομηχανιών. Η ποιότητα των διασυνδέσεων είναι καθοριστικός παράγοντας του δυναμισμού και είναι κρίσιμης σημασίας για την οικονομική ανθεκτικότητα έναντι των κραδασμών. Όσο υψηλότερη είναι η ένταση και το επίπεδο της διασύνδεσης, τόσο το καλύτερο για τον δυναμισμό της αγοράς, διότι διευκολύνεται η επικοινωνία, η ανταγωνιστικότητα και η μετάβαση στην εργασία. Από την άλλη, οι ασυνάρτητες διασυνδέσεις οδηγούν σε οικονομικές ευπάθειες λόγω των διαδικασιών μετάδοσης του κινδύνου κατά τη διάρκεια ενός σοβαρού σοκ. Ένας τρόπος μετριασμού αυτής της αρνητικής επίδρασης είναι η βελτίωση της ποιότητας των διασυνδέσεων μέσω της διαφοροποίησης και της θεσμικής ανθεκτικότητας με την επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε διαφορετικούς τομείς και βιομηχανίες. Αυτή η στρατηγική μειώνει την ευπάθεια της οικονομίας κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διαφορετικούς τομείς, οδηγώντας σε νέες αλυσίδες αξίας και σε ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης.

Ουσιαστικά, στο βιβλίο ξεδιπλώνεται η δομή της ελληνικής οικονομίας και ανιχνεύονται οι εσωτερικές σχέσεις που επηρεάζουν/καθορίζουν τις σχέσεις εξουσίας, πολιτικής αποτελεσματικότητας, οικονομικής δύναμης και ευημερίας. Μεθοδολογικά, η σχέση βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη ταυτόχρονα παραδοσιακές μεθόδους, όπως η ανάλυση εισροών-εκροών, αλλά και την ανάλυση δικτύων με βάση την προσέγγιση «επιρροής και ροής πληροφοριών».

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: Το Μέρος Α΄ περιλαμβάνει την ανάλυση και την αξιολόγηση των τομεακών διασυνδέσεων στην ελληνική οικονομία. Το Μέρος Β΄ αφορά τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ελληνικών βιομηχανιών. Το Μέρος Γ΄ δίνει έμφαση στη δομή των διασυνδέσεων και των δικτύων και στον αντίκτυπό της στην αντιμετώπιση των οικονομικών κραδασμών, των μεγάλων τάσεων και του οραματισμού του μέλλοντος. Κάθε μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια.

Το βιβλίο εντάσσεται στην ευρύτερη σειρά της Palgrave MacMillan, με τίτλο «The Political Economy of Greek Growth up to 2030». Στα βιβλία της σειράς αυτής αναλύονται οι μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής πολιτικής οικονομίας, διερευνώντας έννοιες όπως η βιωσιμότητα, η βιώσιμη διακυβέρνηση και η πολιτική λειτουργία, η οικονομική συμπεριληπτικότητα, οι πολιτισμικές συμπεριφορές που προωθούν τη μεγέθυνση, καθώς και η δυναμική οικονομική ανάπτυξη, μέσω μιας εξελικτικής προσέγγισης.