ΠΜΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

"SCHOOL MANAGEMENT AND LIFELONG LEARNING"

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας και Διά Βίου Μάθηση» προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις με διακριτούς σκοπούς ως προς την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε μία εκ των δύο ειδικεύσεων:

α. «Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές» ("School Management and Development: Educational and Administrative Practices") &

β. «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ("Adult Education: Continuing Education and Lifelong Learning")

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της Διαχείρισης και Ανάπτυξης Σχολικών Μονάδων, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Διά Βίου Μάθησης.

Η διδασκαλία στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και για την ολοκλήρωσή του απαιτείται η συμπλήρωση 120 ECTS.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έχει εκδοθεί δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 10/4/2023 μέχρι τις 15/7/2023.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής, καθώς και για τους σκοπούς των δύο κατευθύνσεων, τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία τους, από τα ΦΕΚ ίδρυσης και κανονισμού λειτουργίας του Π.Μ.Σ. :

  • Στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ:

http://www.primedu.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiaka-programmata/diaxeirish-ths-sxolikis-monadas-kai-dia-bioy-ma8hsh.html

  • Και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ

https://managelifelearn.primedu.uoa.gr/

Το Πρόγραμμα παρέχει:

1) Μοριοδότηση τεσσάρων (4) μονάδων για τους υποψήφιους διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και για όλα τα στελέχη εκπαίδευσης (Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι ΚΕΔΑΣΥ, Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 και 35 του Νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α/3-8-2021),

2) Μοριοδότηση είκοσι (20) μονάδων για προσλήψεις και διορισμούς εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης καθώς και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58 και 59 του Νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ 13 τ. Α/29-1-2019),

3) Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με την υπ’ αρ. 486/9-10-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 4538/τ. Β/14-10-2020).

4) Μοριοδότηση για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με  την ΥΑ K1/104717/10-8-2020 «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-8-2020), για τους απόφοιτους της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ενηλίκων: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

Τηλέφωνο: 210 368 8538

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pmsptde@gmail.com

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τη χρήση κωδικών Taxisnet μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr (05. Αίτηση Εγγραφής σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)