ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ E-LEARNING ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)

Από τους 1919 αποφοίτους που συμμετείχαν στην έρευνα το 73,7% δήλωσαν ότι μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα απέκτησαν νέες γνώσεις και το 63,4% ότι απέκτησαν νέες δεξιότητες. Μάλιστα τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα εκτίμησαν ότι οι νέες γνώσεις και οι δεξιότητες τους συνέβαλαν στη βελτίωση της αποδοτικότητας τους (40,1%) καθώς βοηθήθηκαν να αποδίδουν καλύτερα στη δουλειά τους.

Ως προς τα επί μέρους χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα εκτίμησαν ότι τα προγράμματα ήταν κατάλληλα ως προς τη  διάρκεια (78,9%), την ευελιξία (77,6%), το περιεχόμενο (79,7%), το εκπαιδευτικό υλικό (76,1%), τις τεχνικές εκπαίδευσης (67,1%).

Επιπρόσθετα, το 84,6% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θα συμμετείχαν ξανά σε άλλα προγράμματα του E-Learning του ΕΚΠΑ.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα αποτελέσματα της έρευνας, επισκεφθείτε τη σελίδα: https://elearningekpa.gr/aksiologisi-programmatos-sumpliromatikis-eks-apostaseos-ekpaideusis-e-learning-tou-ekpa