ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το παραγωγικό πρότυπο που δημιουργείται στην Ελληνική οικονομία με βάση τα στοιχεία από τις ιδρύσεις νέων επιχειρήσεων μετά την κρίση, παρουσιάζει μία αξιοσημείωτη επαναληπτική επιμονή. Έτσι διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει τάση να δημιουργηθούν ουσιαστικά πολύ διαφορετικές παραγωγικές δομές. Τα έτη μετά το 2012 αποτελούν έτη που θα αντανακλούν την εικόνα της οικονομίας όπως αναδύεται μετά την κρίση, με αρκετούς κλάδους να έχουν αναπροσαρμόσει τη θέση τους μέσα στην οικονομία.

Στο παρακάτω διάγραμμα αυτό με βάση το έτος 2012 παρουσιάζονται τρία σενάρια εξέλιξης της αγοράς εργασίας για το έτος 2020: ένα απαισιόδοξο, ένα βασικό και ένα αισιόδοξο.

Διάγραμμα 1. Μεταβολή στην απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας υπό τρία σενάρια (2012-2020).

Σημείωση: Οι Κατασκευές περιλαμβάνουν τους παρακάτω υποκλάδους: Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., παραγωγή βασικών μετάλλων, παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού, βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής, παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού, κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες, κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων, και παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ενδυμασίας, δέρματος και δερμάτινων ειδών.

Η ανάκαμψη στην απασχόληση, στην Ελληνική οικονομία, με βάση το βασικό σενάριο αναμένεται να προέλθει -κατά σειρά μεγέθους θετικής επίδρασης- από τους τομείς: κατασκευές εξοπλισμού μεταφορών (π.χ. κατασκευή σιδηροδρόμων, πλοίων, στρατιωτικών οχημάτων, κ.ά.), δραστηριότητες απασχόλησης (π.χ. γραφεία ευρέσεως απασχόλησης, οι επιχειρήσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, κ.ά.), κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραγωγής μηχανημάτων και δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας, παραγωγής βασικών μετάλλων, και φαρμακευτικών προϊόντων. Αντίστοιχα, με βάση το αισιόδοξο σενάριο -κατά σειρά μεγέθους θετικής επίδρασης- η ανάκαμψη αναμένεται να προέλθει από την κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και την κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών. Σημαντική αύξηση αναμένεται να έχουν και οι κατασκευές μηχανημάτων αλλά και η επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη. Επίσης, οι κλάδοι: των δραστηριοτήτων βοήθειας κατ' οίκον και κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος, παραγωγής βασικών μετάλλων, παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, οι πλωτές μεταφορές, η συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού, η παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, η αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, και τέλος η παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από το νέο βιβλίο του Καθηγητή Π.Ε. Πετράκη με τίτλο “The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020 After the Global Financial Meltdown” το οποίο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Palgrave McMillan το Δεκέμβριο του 2014.

Το βιβλίο ανιχνεύει τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ουσιαστικά δείχνει ότι τα σενάρια Grexit για την ελληνική οικονομία δεν έχουν υπόσταση, παρόλο που διαπιστώνεται ότι ιδιαίτερα το αισιόδοξο σενάριο πολύ δύσκολα μπορεί να υλοποιηθεί.

Η ανάλυση επικεντρώνεται σε τρία σημεία: α) τα βασικά χαρακτηριστικά της επανισορρόπησης της ελληνικής οικονομίας και η προβληματική κατάσταση που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά εργασίας και την απασχόληση, β) ένα μακρο-οικονομετρικό μοντέλο για την ελληνική οικονομία, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευέλικτο όσον αφορά στα συμπεράσματα πολιτικής που προκύπτουν και παρέχει εύλογες προβλέψεις για την περίοδο 2014-2020, σε τρία σενάρια (βασικό, αισιόδοξο και απαισιόδοξο), και γ) το δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις οι οποίες προκύπτουν από το μακρο-οικονομετρικό μοντέλο, πραγματοποιείται μια ανάλυση εισροών-εκροών, για κάθε ένα από τα τρία σενάρια, προκειμένου να διερευνηθούν και να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, όχι μόνο για το σύνολο της απασχόλησης, αλλά επίσης για τον αριθμό των εργαζομένων ανά επαγγελματική κατηγορία και ανά κλάδο της οικονομίας (η ανάλυση περιλαμβάνει 64 κλάδους της οικονομίας και 123 διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες). Έτσι λοιπόν, προσδιορίζονται τα επαγγέλματα και οι κλάδοι της οικονομίας για τους οποίους αναμένεται μια θετική εξέλιξη, μέχρι το 2020, όποιο και από τα τρία σενάρια μακροοικονομικών εξελίξεων και αν επικρατήσει.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.