ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Στο σημείωμα παρουσιάζουμε την εξέλιξη σε δύο κρίσιμες μεταβλητές που εστιάζουμε την προσοχή μας: την «Καθαρή Επενδυτική Θέση της χώρας (Net International Investment Position)» δηλαδή τις «Καθαρές απαιτήσεις/υποχρεώσεις της ελληνικής οικονομίας έναντι του εξωτερικού» και τα «Διαθέσιμα επίπεδα ρευστότητας του εγχώριου ιδιωτικού τομέα». Πρόκειται για δύο μεταβλητές που δεν είναι εύκολα κατανοητές από το ευρύ κοινό, αλλά είναι ενδεικτικές των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας: Η πρώτη παρουσιάζει τους βαθύτερους λόγους για τους οποίος μπήκαμε στα μνημόνια. Με άλλα λόγια, δείχνει εάν μπορούμε ως οικονομία να ζήσουμε ή όχι μόνοι μας, χωρίς δηλαδή τη βοήθεια του έξω κόσμου.

Η δεύτερη είναι μία μεταβλητή που σε ένα μεγάλο βαθμό (αλλά όχι πλήρως λόγω έλλειψης ορισμένων στοιχείων) αποτυπώνει τη κατάσταση της εγχώριας ρευστότητας. Η μεταβλητή αυτή είναι ένας δείκτης των δυνατοτήτων της οικονομίας να εξασφαλίσει την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων.

Σχετικά με την Καθαρή Επενδυτική Θέση της χώρας σημειώνουμε ότι παρόλο που συνηθίζουμε να απεικονίζουμε το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στις ροές (flows) του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το διαχρονικό αποτέλεσμα από μεταβολές (θετικές ή αρνητικές) στην ανταγωνιστικότητα αποτυπώνεται εξίσου ξεκάθαρα στις σωρευτικές μεταβολές απαιτήσεων/υποχρεώσεων έναντι του εξωτερικού που καταγράφονται στην Καθαρή Επενδυτική Θέση της χώρας. Μάλιστα, αυτού του τύπου η ανάλυση, μας επιτρέπει να εξετάζουμε μεταβολές στα αντίστοιχα μεγέθη «αποθεμάτων» (stocks), ανά τομέα ενδιαφέροντος.

Από το Διάγραμμα 1, παρακάτω, εντοπίζουμε μία βελτίωση της καθαρής θέσης της ΤτΕ έναντι του εξωτερικού, γεγονός που οφείλεται στη μείωση της χρηματοδότησης των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από το ευρωσύστημα, με τη «διαμεσολάβηση» της. Παράλληλα, οι καθαρές υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης έναντι του εξωτερικού ανέρχονται στα 270 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 17 δισ. περίπου, έναντι του Ιουνίου 2015. Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές καθαρές υποχρεώσεις των 2 αυτών θεσμικών τομέων αθροίζονται στα 298 δισ. (έναντι 356 δισ. στα μέσα του 2015).

Η μείωση αυτή στις υποχρεώσεις του «ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΤτΕ & Γενικής Κυβέρνησης) προς κατοίκους/επενδυτές του εξωτερικού κατά σχεδόν 60 δισ. από τα μέσα του 2015, σχεδόν αντισταθμίζει τη μείωση στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία (assets) του ιδιωτικού τομέα έναντι του εξωτερικού. Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο στην από-επένδυση του τραπεζικού συστήματος από τις χώρες της Ν. Α. Ευρώπης στις οποίες έως πρόσφατα διατηρούσε παρουσία, όσο και στην απομείωση των απαιτήσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών έναντι του εξωτερικού (μέρος της οποίας απεικονίζεται στη σταδιακή επιστροφή καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα). Το συνολικό αποτέλεσμα οδηγεί σε σταθεροποίηση της καθαρής επενδυτικής θέσης της χώρας στα επίπεδα των 240 δισ. ευρώ περίπου (Διάγραμμα 1).

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι το δημόσιο μετά το 2008 έχει αυξήσει πάρα πολύ τις υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στο εξωτερικό. Με εξαίρεση μία αναλαμπή μείωσης το 2012, από το PSI, η κατάσταση έκτοτε έχει ελαφρά χειροτερεύσει ή έστω έχει σταθεροποιηθεί σε ένα αρνητικό επίπεδο. Να σημειωθεί ότι οι παρατηρήσεις που αφορούν την Καθαρή Επενδυτική Θέση της χώρας δεν προϊδεάζουν για μια εύκολη έξοδο από τη διεθνή επιτροπεία, κυρίως διότι το πρόβλημα το δημιουργεί κυρίως η υπερχρέωση του δημοσίου τομέα. Αντιθέτως, οι δύο χώρες που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα στον σχετικό τομέα (Ιρλανδία και Κύπρος), τα προβλήματά τους τα δημιουργεί ο ιδιωτικός τομέας.


Διάγραμμα 1: Καθαρή επενδυτική θέση της χώρας ανά τομέα. Τα ποσά απεικονίζονται σε δισ. ευρώ.

Πηγή: ΤτΕ.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ρευστότητας, έχουμε εστιάσει πολλές φορές, ήδη από την εποχή του 2ου προγράμματος προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας. Είχαμε επισημάνει πως για ένα περίπου έτος μετά το καλοκαίρι του 2012, οι υποχρεώσεις των τραπεζών έναντι ΤτΕ (ΕΚΤ) μειώνονταν παράλληλα με την εξέλιξη στη διαθέσιμη ρευστότητα του εγχώριου ιδιωτικού τομέα. Μετά τα μέσα του 2013, όμως, η μείωση των υποχρεώσεων των ελληνικών τραπεζών έναντι του ευρωσυστήματος απέκτησε εντονότερους ρυθμούς, οι οποίοι ανακόπηκαν μόνο στα μέσα του 2014 (με τα πρώτα σημεία πολιτικής αβεβαιότητας), για να αντιστραφούν με την επίσπευση εκλογής ΠτΔ και την προσμονή πολιτικών εξελίξεων, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Η ταχύτερη αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς το ευρωσύστημα δυσχέρανε, περαιτέρω, την επαναδραστηριοποίηση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος στη χρηματοδότηση του (υγιούς) ιδιωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Η ίδια ακριβώς εξέλιξη, όμως, φαίνεται να επαναλαμβάνεται τα τελευταία 2 χρόνια (Διάγραμμα 2): Μετά την κορύφωση της ελληνικής κρίσης και για ένα διάστημα 6 μηνών περίπου (έως τον Δεκέμβριο του 2015, οπότε ολοκληρώθηκε επιτυχώς η προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα), η μείωση στις υποχρεώσεις του ELA ακολούθησαν απόλυτα τη μείωση στη ρευστότητα του ιδιωτικού τομέα. Στη συνέχεια, όμως, η αποπληρωμή των υποχρεώσεων των τραπεζών έναντι ΕΚΤ και ΤτΕ, ανέκτησε εντονότερους ρυθμούς, με αποτέλεσμα, σωρευτικά, να μειωθούν κατά 80 δισ. περίπου.Την ίδια περίοδο η διαθέσιμη ρευστότητα του ιδιωτικού τομέα υποχώρησε κατά 30 περίπου δισ.

Από το Διάγραμμα 2 είναι εμφανές μία επιδεινωμένη κατάσταση ρευστότητας της οικονομίας που είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι κυριότερες γνωστές εκφράσεις της είναι η συνεχής μείωση των χρηματοδοτικών υπολοίπων προς τον ιδιωτικό τομέα και η σχετικά αυξανόμενη δυσκολία του ιδιωτικού τομέα να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις.


Διάγραμμα 2: Μεταβολή ρευστότητας (λόγω απομόχλευσης, μεταβολής καταθέσεων και ιδίων κεφαλαίων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών) και μεταβολή στις υποχρεώσεις έναντι ΕΚΤ και ΤτΕ (ELA), έναντι του Ιουνίου 2015.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΤτΕ.

Σημείωση: Η μείωση απαιτήσεων έναντι επιχειρήσεων και νοικοκυριών (αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, «Καθαρή Απομόχλευση»), καθώς και η αύξηση καταθέσεων και των ιδίων κεφαλαίων των ΝΧΙ εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 7

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις:

4/9/2019 - Ο Π. Πετράκης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος E-Learning του ΕΚΠΑ, μιλάει για το Πρόγραμμα στην εκπομπή Ράδιο City, στο σταθμό Αθήνα 9.84 (audio).

Π. Πετράκης: Δεν υπάρχει ανάγκη για νέα δημοσιονομικά μέτρα (audio) – Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Αναμενόμενα και Μη» με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη - 23 Απριλίου 2018

3.3.2018 / Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλάει για το βιβλίο του ‘’Να το πεις της νύχτας σου’’ στο ραδιοφωνικό σταθμό 9.84, στην εκπομπή “Και γύρω γύρω πόλη” με τον Γιάννη Θεοδόση και τη Φρόσω Ζαγορίτου

26.2.2018 - Ο Παναγιώτης Πετράκης σε α΄ πρόσωπο | diastixo.gr

26.2.2018 – Όλα ξεκινούν με μια δολοφονία. Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη -Μία αστυνομική ιστορία | iefimerida

24.2.2018 – Το μυθιστόρημα του καθηγητή Πετράκη έχει έντονα στοιχεία θρίλερ καθώς καταπιάνεται με τις προσπάθειες για την εξιχνίαση ενός φόνου που συμπορεύονται με όσα σημαντικά ορίζουν τις ζωές των πρωταγωνιστών του: το τυχαίο, τη συντροφικότητα, την ευτυχία, την αβεβαιότητα, την απώλεια | Πρώτο Θέμα

22.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου»: Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | www.cnn.gr

- 22.2.2018 – Ωραίο αστυνομικοπολιτικό βιβλίο και ένα ισχυρό δοκίμιο για την κρίση από τον καθηγητή πανεπιστημίου Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Athens Voice – Στέφανος Τσιτσόπουλος

- 21.2.2018 – Ξαφνιάζει ευχάριστα ο έγκριτος Καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, με την μεταφυσική – αστυνομική ιστορία, την οποία υπογράφει (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Antenna.gr/news

- 20.2.2018 – Στα χρόνια της κρίσης διαδραματίζεται στην Αθήνα μία μεταφυσική – αστυνομική ιστορία. Η εξέλιξή της θα καθοριστεί από τις δυνάμεις της τυχαιότητας και των ανθρώπινων σχέσεων. (“Να το πεις της νύχτας σου”) | Protothema.gr

- 20.2.2018 – Το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη (“Να το πεις της νύχτας σου”)| Newsbeast

- 20.2.2018 – «Να το πεις της νύχτας σου» – Η πρώτη λογοτεχνική «απόπειρα» του Καθηγητή Οικονομικών Παναγιώτη Πετράκη | Alfavita.gr

- 20.2.2018 – “Να το πεις της νύχτας σου’’, μια μεταφυσική – αστυνομική ιστορία στην Αθήνα της κρίσης Μαρία Αλεξίου | Athens Voice

- 20.2.2018 – Ο Παναγιώτης Πετράκης μιλά στο φακό του Culturenow.gr για το μυθιστόρημά του, «Να το πεις της Νύχτας σου»

-24/01/2018 | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, για το Eurogroup της Δευτέρας 22/01/18 στον Παύλο Τσίμα και στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ηχητικό απόσπασμα της εκπομπής στις 24/01/2018, 10:00

15/01/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στο τηλεοπτικό δίκτυο της γερμανικής τηλεόρασης ZDF στο πλαίσιο ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις της 15ης Ιαν. 18 με τίτλο “Proteste gegen Sparmaßnahmen”

17/12/17 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ | Καλημέρα (Γ. Αυτιάς)

13/12/2017 - Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών ΕΚΠΑ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989

17/07/17 – «Έξοδος στις Αγορές» | Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ στο Ραδιόφωνο 24/7

18/06/2017 - "Eurogroup και Τετάρτη Προγραμματική Περίοδος" – Συνέντευξη του Π. Ε. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, στον ΑΘΗΝΑ 9.84 – Εκπομπή: Και γύρω γύρω πόλη με τους Γιάννη Θεοδόση και Φρόσω Ζαγορίτου

01/03/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ | Πρώτη Γραμμή (Β. Λυριτζής – Δ. Οικονόμου)

01/03/2017 - Συνέντευξη στο διαδικτυακό κανάλι του CNN Greece (Τάσος Οικονόμου)

25/02/2017 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Epsilon TV (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων – Φαίη Μαυραγάνη)

16-2-2017 | Συμμετοχή στην εκπομπή Action Θέμα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 με θέμα: Ευρώ ή Δραχμή

13/11/2016 Τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου" Alpha 989

12/11/2016 Εκπομπή "Europe" ΕΡΤ1 

20/10/2016 - Τοποθέτηση στην παρουσίαση βιβλίου "Η Εγκυκλοπέδεια του Μάγκα" του Νίκου Τσακνή

13/7/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1

28/6/2016 - Συμμετοχή στην εκπομπή Χ2 στο κανάλι Action24

24/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

23/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ στην εκπομπή Τώρα

06/06/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ1 - STUDIO 3

26/05/2016 - Συνέντευξη στον Α. Λιάρο στο Αιχμή ραδιόφωνο

25/05/2016 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα στο ΣΚΑΙ ραδιόφωνο

24/05/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Focus, ΕΡΤ Τηλεόραση

24/05/2016 - Συνέντευξη στο Γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF

23/05/2016 - Δήλωση στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στο πλαίσιο ρεπορτάζ – αφιερώματος με τίτλο: "Brexit or not"

10/05/2016 -  'Συνέντευξη στην εκπομπή Studio 3 της ΕΡΤ1"

30/04/2016 - 'Αρθρο στην εφημερίδα "RealNews"

28/04/2016 -  'Αρθρο στην εφημερίδα "Ημερησία"

28/04/2016 - Δήλωση στην "Καθημερινή" με θέμα "Νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν σε εξειδικευμένους τομείς των τραπεζών"

07/02/2016 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984

25/01/2016 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό STAR (Μέρος Α, Μέρος Β, Μέρος Γ)

20/01/2016 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή Στούντιο 3 (14:00), ΕΡΤ1

18/12/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

16/12/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (08:45)

18/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

09/11/2015 - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM (18:30)

07/11/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

06/11/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ZDF

03/11/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

29/10/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (09:30)

26/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (13:30)

22/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

13/10/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

06/10/2015 - Συνέντευξη στη Ραδιοφωνική εκπομπή "Η Φωνή της Ελλάδας", ΕΡΤ

06/10/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1

01/10/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984

09/09/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ARD

07/09/2015 - Συνέντευξη στην Κρατική τηλεόραση Νορβηγίας (15:00)

07/09/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή ΕΡΤ Ενημέρωση, ΕΡΤ1, (10:15-11:15)

26/08/2015 - Συνέντευξη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 (10:30)

25/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (16:15)

21/08/2015 - Συνέντευξη στο Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων

17/08/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (11:15)

29/07/2015 - Συμμετοχή στην εκπομπή "ΕΡΤ Ενημέρωση" ΕΡΤ1

28/07/2015 - Συνέντευξη στο ARD German Radio (Alfred Schmit)

27/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5

26/07/2015 - Συνέντευξη στην εφημερίδα "Έθνος της Κυριακής"

17/07/2015 - Συνέντευξη στον Andreas Macho (Γερμανός δημοσιογράφος)

16/07/2015 - Συνέντευξη στην Guardian

16/07/2015 - Συνέντευξη στον Π. Τσίμα, Σκαϊ 100,3 (10:30)

15/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Γερμανικό Δίκτυο E-24

14/07/2015 - Συνέντευξη στο Sky News (12:00)

11/07/2015 - Συνέντευξη στhn εφημερίδα Siempre (Μεξικό)

10/07/2015 - Συνέντευξη στo Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ANT1

10/07/2015 - Συνέντευξη στην RAI ITALIA TV, (16:00)

08/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM 99,5 (08:30)

07/07/2015 - Συνέντευξη στην Gieselmann, Ζeit Οnline
07/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, MEGA Channel (16:00)

07/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Status Radio 94,2 (09:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στον Edvardas Spokas, Λιθουανική τηλεόραση LRT

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Julien Neny, Ιταλική τηλεόραση ITELE

06/07/2015 - Συνέντευξη στην Καναδική τηλεόραση, CTV Canada AM (14:00)

06/07/2015 - Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Qilong WANG, China Newsweek

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Alpha TV (21:30)

05/07/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική πολιτική εκπομπή, Star Channel (20:00)

03/07/2015 - Συνέντευξη στην Chen Zhanjie, Xinhua News Agency (15:30)

03/07/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (07:45)

02/07/2015 - Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ (22:30)

02/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

02/07/2015 - Συνέντευξη στον κ. Αποστολίδη, Ραδιοφωνικός Σταθμός Status Radio (09:30)

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

01/07/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

30/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

30/062015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

29/06/2015 - Συνέντευξη στον Leandro Colon από Εφημερίδα της Βραζιλίας

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

29/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA Channel

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV

28/06/2015 - Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Action 24

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Παραπολιτικά FM

28/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο BBC

28/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

25/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (17:45)

24/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Η Ώρα της Ευρώπης", ΕΡΤ1, (22:15)

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Τηλεοπτικό Δίκτυο Euronews

24/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 984, (09:00-10:00)

23/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Αντύπα,  Παραπολιτικά FM 90,1, (21:30)

23/06/2015 - Συνέντευξη στη Γερμανική Κρατική Τηλεόραση ARD (με την κ. Σ. Ζακελίνα)

23/06/2015 - Άρθρο στην εφημερίδα  "Folha de São Paulo" (Βραζιλία)

23/06/2015 - Συνέντευξη στην Εβδομαδιαία Γερμανική Εφημερίδα Die Zeit (με τον κ. Ζαχαράκη)

23/06/2015 - Συνέντευξη στον Τηλεοπτικό Σταθμό Deutsche Welle (15:30)

22/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (11:50)

22/06/2015 - Συνέντευξη στον Eric Moylan, National Irish Radio, (08:40)

21/06/2015 - Συνέντευξη στο Γ. Ψάλτη, Real FM 97,8, (08:30)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Europe", ΕΡΤ1, (12:00)

20/06/2015 - Συνέντευξη στην Ραδιοφωνική εκπομπή "Live Breakfast", BBC 5, (08:30)

18/06/2015 - Συνέντευξη στην Τηλεοπτική εκπομπή "Ο Κόσμος της ΕΡΤ", ΕΡΤ1, (20:00)

18/06/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Mega Channel

18/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP (στον κ. Χαδούλη)

18/06/2015 - Συνέντευξη στoν Τηλεοπτικό Σταθμό BBC (στον Κώστα Καλλέργη)

17/06/2015 - Συνέντευξη στo Γερμανικό Τηλεοπτικό Σταθμό ARD

17/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (12:00)

16/06/2015 - Συνέντευξη στη Reporter Γιεσέν Κορίνα, Γερμανική Τηλεόραση ZDF (2ο Κρατικό Κανάλι) (16:00)

15/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989 (14:50)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (10:30)

05/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (09:45)

01/06/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (στον Θ. Σιάφακα) (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

28/05/2015 - Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή "Fairplay" της ΝΕΡΙΤ

28/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 12:30)

27/05/2015 - Δήλωση στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star Channel

27/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

26/05/2015 - Συνέντευξη στην Ιωάννα Μπρατσιάκου για το ειδησεογραφικό site News247.gr

26/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθήνα 9,84 FM (10:30)

25/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Βήμα FM (08:50)

24/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Action 24 (10:00)

23/05/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΝΕΡΙΤ (Πρώτο Πρόγραμμα - 17:30)

20/02/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ΣΚΑΪ

22/01/2015 - Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM 

26/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Newtimes.RU

22/01/2015 - Συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Alpha 989

22/01/2015 - Συνέντευξη στην Εφημερίδα Kurier

21/01/2015 - Συνέντευξη στην Ισπανική Τηλεόραση HispanTv

07/01/2015 - Συνέντευξη στην Repórter, revista Exame 

05/01/2015 - Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action24

Συνεντεύξεις: