ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με αφορμή και την επίκαιρη ψήφιση σχετικών μέτρων από την ελληνική βουλή για την εκταμίευση των πρώτων δόσεων του τρίτου προγράμματος, αξίζει να εξετάσουμε τη δομή της αγοράς επαγγελματικών υπηρεσιών, καθώς και αυτή της αγοράς εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζεται με την ανεργία σε μια οικονομία.
 
Προφανώς, το επίπεδο της ανεργίας καθορίζεται από σειρά άλλων παραμέτρων. Παρόλα αυτά, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εντοπίσουμε την αρνητική συσχέτιση που προκύπτει μεταξύ του επιπέδου ανεργίας και του βαθμού «ανοίγματος» των επαγγελματικών υπηρεσιών (Διάγραμμα 1, όπου μετατόπιση προς τα δεξιά στον οριζόντιο άξονα σηματοδοτεί λιγότερο «ανοικτά» επαγγέλματα). 
 
Επιπλέον, τα επίπεδα ανεργίας διατηρούν μία αντίστοιχη αρνητική συσχέτιση με το βαθμό «απελευθέρωσης» της αγοράς εργασίας (Διάγραμμα 2, μετακίνηση προς τα δεξιά στον οριζόντιο άξονα συνεπάγεται περισσότερο «απελευθερωμένη» αγορά εργασίας). 
 
Διάγραμμα 1: Δείκτης ΟΟΣΑ σχετικά με το «άνοιγμα» επαγγελμάτων (υψηλότερες τιμές του δείκτη σηματοδοτούν περισσότερο «κλειστά» επαγγέλματα) και επίπεδο ανεργίας στις χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ.
 

Δείκτης ΟΟΣΑ σχετικά με το «άνοιγμα» επαγγελμάτων (υψηλότερες τιμές του δείκτη σηματοδοτούν περισσότερο «κλειστά» επαγγέλματα) και επίπεδο ανεργίας στις χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ.

Πηγή: OECD.

Σημείωση: Το μέγεθος κάθε σημείου είναι ανάλογο του ΑΕΠ κάθε χώρας (στοιχεία 2014).

 

Διάγραμμα 2: Δείκτης σχετικά με την «ελευθερία» της αγοράς εργασίας (υψηλότερες τιμές του δείκτη σηματοδοτούν περισσότερο «απελευθερωμένη αγορά εργασίας») και επίπεδο ανεργίας στις χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ.

Δείκτης ΟΟΣΑ σχετικά με το «άνοιγμα» επαγγελμάτων (υψηλότερες τιμές του δείκτη σηματοδοτούν περισσότερο «κλειστά» επαγγέλματα) και επίπεδο ανεργίας στις χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ.Δείκτης σχετικά με την «ελευθερία» της αγοράς εργασίας (υψηλότερες τιμές του δείκτη σηματοδοτούν περισσότερο «απελευθερωμένη αγορά εργασίας») και επίπεδο ανεργίας στις χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ.

Πηγή: Heritage Foundation (βάσει στοιχείων του Doing Business) και Eurostat.

Σημείωση: Το μέγεθος κάθε σημείου είναι ανάλογο του ΑΕΠ κάθε χώρας (στοιχεία 2014).

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.