ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 27;

Στο 75% του μέσου Ευρωπαϊκού (ΕΕ-27) ανήλθε το 2012 το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Όπως παρατηρούμε στο Διάγραμμα 1, σημαντική μείωση του βιοτικού επιπέδου καταγράφεται κυρίως στις χώρες της περιφέρειας σε σχέση με τις χώρες του κέντρου. Το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφει το Λουξεμβούργο (271%), ενώ η Βουλγαρία βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης με μόλις 47% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.    

Διάγραμμα 1. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις χώρες της ΕΕ-27 (Δείκτης, ΕΕ-27=100).

Πηγή: Eurostat (tec00114).

Η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία ξεπερνούν το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ-27 κατά 30%. Η Δανία, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Φινλανδία το ξεπερνούν κατά 15% έως 25%, ενώ το Ην. Βασίλειο και η Γαλλία ξεπερνούν το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 10%.

Λίγο κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο διαμορφώθηκε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ιταλία (98%) και την Ισπανία (97%).

Στην Κύπρο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έφτασε το 91% του μέσου κοινοτικού, ενώ στη Μάλτα, τη Σλοβενία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, διαμορφώθηκε μεταξύ 75% και 85% του μέσου κοινοτικού.

Στη Λιθουανία, την Εσθονία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Λετονία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώθηκε από 60% έως 70% του μέσου κοινοτικού, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Ρουμανία (49%) και η Βουλγαρία (47%).

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.