Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2022: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Η Ελληνική Οικονομία Μέχρι το 2022: Οκτώβριος 2017

Σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων σχετικά με τις εξελίξεις των βασικών οικονομικών μεγεθών στην ελληνική οικονομία (δείτε εδώ τις εκτιμήσεις για το Σεπτέμβριο του 2017), παρουσιάζουμε τις τελευταίες εκτιμήσεις για τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας με βάση νεότερα στοιχεία του Οκτωβρίου του 2017.

Για να το κάνουμε αυτό έχουμε ποσοτικοποιήσει τα αποτελέσματα της συμφωνίας της 1ης και 2ης αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία, του Γ΄ Μνημονίου, και έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα μέτρα και τα αντίμετρα που έχουν συμφωνηθεί (όπως αυτά παρουσιάζονται στο ΜΠΔΣ 2018-2021).

Από την ανάλυση που έχουμε κάνει διαπιστώνουμε ότι η Ελληνική οικονομία, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το 2019, το 2020 και το 2021 αναμένεται να ξεπεράσει οριακά το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ στο πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα. Αυτό δεν ισχύει και για το 2018 και 2022 έτη κατά τα οποία αναμένεται να είναι κάτω από το στόχο του 3,5% (3,46% για το 2018 και 3,2% για το 2022). Έτσι από τα αντίμετρα που έχουν εξαγγελθεί αναμένεται να εφαρμοστεί το 2,5% αυτών (συνολικά 0,066 δις ευρώ) για το 2019, το 1,3% των αντιμέτρων (συνολικά 0,071 δις ευρώ) για το 2020 και το 4,4% των αντιμέτρων (συνολικά 0,335 δις ευρώ) για το 2021.

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις μέχρι το 2022 για τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.

 

Πίνακας 1. Εκτιμήσεις βασικών μεγεθών μέχρι το 2022

Για το 2017 θα πρέπει να αναμένουμε ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 1,07%, 2,29% το 2018, 0,93% το 2019. Από τότε και μετά ο ρυθμός αναμένεται να αυξάνεται σχεδόν κάθε έτος φτάνοντας το 2022 στο 2,7%. Σημειωτέον ότι σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις του Σεπτεμβρίου του 2017 αναμένεται ελαφρώς υψηλότερος ρυθμός μεγέθυνσης για το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2018. Οι ρυθμοί μεγέθυνσης του ΑΕΠ για τα επόμενα τρίμηνα αναμένεται να είναι 0,72% και 2,34% για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2017 αντίστοιχα, και 2,40%, 2,39%, 2,22% και 2,15% για τα τέσσερα τρίμηνα του 2018 αντίστοιχα.

Σημειωτέον ότι οι προβλέψεις της Consensus Economics, ενός από τους πιο αξιόπιστους οργανισμούς παροχής εκτιμήσεων για μακροοικονομικά μεγέθη, κάνουν λόγο για ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ της τάξης του 1,2% για το 2017 και 1,9% για το 2018 (Consensus Forecasts – 9 Οκτωβρίου 2017). Η εκτίμησή τους για το 2017 είναι αρκετά κοντά στη δική μας και πιθανότατα το 2017 να κλείσει κάπου κοντά στο 1,2% και όχι στο 1,75% που αναμένει το ΔΝΤ (World Economic Outlook - Οκτώβριος 2017), στο 1,8% που αναμένει η ελληνική κυβέρνηση (Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2018 – Οκτώβριος 2017) και στο 2,1% που εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Spring 2017 Economic Forecast – Greece).

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις της Consensus Economics για βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.

 

Πίνακας 2. Εκτιμήσεις της Consensus Economics για το 2017 και το 2018

Πηγή: Consensus Forecasts – 9 Οκτωβρίου 2017.

 

Η θετική πορεία της οικονομίας αναμένεται να έχει θετικές επιδράσεις στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς η απασχόληση θα αυξάνεται σχεδόν κάθε έτος κατά μέσο όρο περίπου 50.000 άτομα, φτάνοντας το 2022 τα 4,44 εκατομμύρια εργαζομένους. Αντίστοιχα, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειώνεται κάθε έτος, φτάνοντας στο 16,25% το 2022. Η αύξηση αυτή της απασχόλησης κατά 60% στηρίζεται σε συμβάσεις «ευέλικτης» μορφής εργασίας.

Ελαφρά θετική αναμένεται πάντως η εξέλιξη στις επενδύσεις (από 19,88 δις ευρώ το 2017 σε 25,16 δις ευρώ το 2022) και την ιδιωτική κατανάλωση (από 126,51 δις ευρώ το 2017 σε 136,89 δις ευρώ το 2022).

Το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται να κυμαίνεται σε επίπεδα κοντά στους στόχους που έχουν τεθεί. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούν να μην υιοθετηθούν νέα βαριά δημοσιονομικά μέτρα αλλά δεν πρόκειται βέβαια να ενεργοποιηθούν και θετικά αντίμετρα παρά μόνο σε πολύ μικρό βαθμό. Πλεονασματικό αναμένεται και το κρατικό ισοζύγιο από το 2018 και έπειτα. Στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται μια βελτίωση έως το 2022, και από το 2018 και έπειτα αναμένεται να είναι πλεονασματικό.

Τέλος, όσον αφορά στο δημόσιο χρέος, η μείωσή του αναμένεται να είναι εμφανής μετά την εφαρμογή των μέτρων της συμφωνίας, δηλαδή μετά το 2019, και αναμένεται να διαμορφωθεί στο 151,47% του ΑΕΠ το 2022, όταν το 2017 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 173,95% του ΑΕΠ.

Ο Πίνακας 3 και το Διάγραμμα 1 παρουσιάζουν τη συνεισφορά του κάθε παράγοντα στη μεγέθυνση του ΑΕΠ, για τα έτη 2017-2022.

 

Πίνακας 3. Η συνεισφορά των παραγόντων στη μεγέθυνση του ΑΕΠ

Σημείωση: GDP: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, G: Κρατικές Δαπάνες, C: Ιδιωτική Κατανάλωση, I: Επενδύσεις, NX: Καθαρές Εξαγωγές.

 

Διάγραμμα 1. Συνεισφορά των παραγόντων του ΑΕΠ στις ετήσιες μεταβολές του ΑΕΠ (σε δις ευρώ)

 

Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις ετήσιες μεταβολές του ΑΕΠ διαδραματίζει η ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,55 δις ευρώ το 2017 και κατά 3,12 δις και 3,05 δις το 2018 και το 2019 αντίστοιχα, ενώ τα επόμενα έτη αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται με μικρότερο όμως ρυθμό. Όσον αφορά στις επενδύσεις ελπίζουμε ότι από το 2019 και έπειτα θα αυξάνονται κάθε έτος κατά περίπου 1 δις έως 1,8 δις ευρώ. Επίσης, η κρατική κατανάλωση αναμένεται να συνεισφέρει κατά 0,43 δις ευρώ το 2017 και κατά περίπου 1 δις τα επόμενα έτη, με εξαίρεση το έτος 2019 που αναμένεται να μειωθεί κατά 1,1 δις ευρώ. Τέλος, οι καθαρές εξαγωγές με εξαίρεση το έτος 2017 που αναμένεται να μειωθούν κατά 1 δις ευρώ, αναμένεται να αυξάνονται για το 2018 και το 2019 κατά 1,2 δις ευρώ και κατά περίπου 0,8 δις έως 1,1 δις ευρώ κατά τα επόμενα έτη.

Δυστυχώς το μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας παρουσιάζει έντονα τα χαρακτηριστικά του παρελθόντος με την ιδιωτική κατανάλωση να έχει σημαντικό ρόλο. Μόνο σε κάποιο βάθος χρόνου και μόνο «προβλεπτικά» εμφανίζεται με σχετικά θετική μεταβολή του προς την ενίσχυση των επενδύσεων.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις