ΤΟ REVERSE SPLIT ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, σχετικά με τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, προβλέπονται τα παρακάτω:

- Η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από €0,30 σε €3,00 με ταυτόχρονη μείωση, λόγω συνένωσης, του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας από 1.143.326.564 σε 114.332.657 (reverse split με αναλογία 10 παλαιές προς 1 νέα) και συνακόλουθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση €1,80 από το ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/1920 προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών.

- Η δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α κ.ν.2190/20 ύψους €308.698.173,90, με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από €3,00 σε €0,30 χωρίς αλλαγή του αριθμού των κοινών μετοχών (114.332.657).

- Ο προσδιορισμός, κατά τους όρους της Π.Υ.Σ. 38/2012 (α) της τιμής διάθεσης σε €1,70 ανά νέα μετοχή μετά το reverse split (αντιστοιχεί σε τιμή €0,170 πριν την υλοποίηση του reverse split) και (β) του αριθμού των νέων μετοχών της Τράπεζας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου σε 4.958.235.292. Έτσι, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο νέος συνολικός αριθμός κοινών μετοχών θα ανέρχεται σε 5.072.567.949.

Συνεπώς, για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή μετοχή, μετά το reverse split, ο μέτοχος θα έχει δικαίωμα εγγραφής για 35,680197 νέες μετοχές στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή.

Ωστόσο, η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, έχοντας κατ΄αρχάς συμφωνήσει συνολική επένδυση ύψους €570 εκατόμ. από δύο διεθνή πιστωτικά ιδρύματα στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έχει ως πρώτο στόχο την επιπλέον άντληση τουλάχιστον €163 εκατ. προκειμένου να μην εκδοθούν υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos). Ο στόχος αυτός της Τράπεζας υπερκαλύπτεται εφόσον κάθε υφιστάμενος μέτοχος εγγραφεί για μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) υφιστάμενη μετοχή του μετά το reverse split.

Αμέσως μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την έγκριση της μείωσης του αριθμού κοινών μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών από το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα ακολουθήσουν αναλυτικές ανακοινώσεις της Τράπεζας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, αναφορικά με την υλοποίηση των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, τους αναλυτικούς όρους και την έναρξη της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου.

Η Τράπεζα Πειραιώς στις 30 Μαΐου 2013 προέβη σε διευκρινήσεις για τους όρους της Α.Μ.Κ., διαφοροποιώντας τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε σχέση με τις άλλες δύο συστημικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank). Όπως επισημαίνει η τράπεζα:

1. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς να μπαίνει όριο στη συμμετοχή των παλαιών μετόχων, είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας, η οποία ανακοινώθηκε στις 23 Απριλίου 2013.

2. Η επιλογή να πραγματοποιηθεί η Α.Μ.Κ. χωρίς περιορισμό στα δικαιώματα προτίμησης, υπαγορεύτηκε από την ηθική υποχρέωση να δοθεί η δυνατότητα στους παλαιούς μετόχους να συμμετάσχουν στην Α.Μ.Κ., με δεδομένο ότι ήδη η Τράπεζα Πειραιώς είχε διασφαλίσει το ελάχιστο όριο του 10%, μέσα από τις συμφωνίες εξαγοράς των τραπεζών Γενική και Millennium. Οποιοσδήποτε περιορισμός της ιδιωτικής συμμετοχής στο 10% ή ακόμη, για παράδειγμα, στο 12%, θα απέκλειε ουσιαστικά τους παλαιούς μετόχους από την Α.Μ.Κ.

3. Η επιλογή αυτή έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), με στόχο τη μεγιστοποίηση της ιδιωτικής συμμετοχής και αντίστοιχη μείωση χρέους των κρατικών κεφαλαίων, όπως ο νόμος προβλέπει.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.